اسکلت بدن انسان دارای 243قطعه استخوان است که به وسیلۀ 160مفصل به همدیگر متصلند.
تعدادضربان قلب درانسان بالغ وسالم 70الی75باردردقیقه ودراطفال 90تا100باردردقیقه است.
قلب انسان سالم به طور متوسط 16000لیترخون راروزانه به سراسربدن می رساند.
گرمترین نقطه بدن جگراست که درحدود6/39درجه حرارت دارد.
سردترین نقطه بدن کف پاهاست که تقریباً 20درجه حرارت دارد.
طول رگ های بدن انسان در حدود 560هزار کیلومتر است.
سریعترین عضلات بدن انسان،عضلات زبان است.
تعدادتنفس درشخص بالغ وسالم 16الی18مرتبه در دقیقه است.
محکمترین استخوان بدن،ساق پا است.
طول قدهرانسان به اندازه8وجب دست خوداست.
درهر100کیلوگرم بدن انسان60کیلوگرم آب وجوددارد.
یک انسان کامل می تواندمدت 115ساعت نخوابد.
درطول 24ساعت شبانه روز،1000لیترخون در شش های یک انسان به گردش درمی آید.
درون هر شُش حدودیک میلیون کیسۀکوچک است که هوا وارد آنها می شود.
روزانه560الی700لیتراکسیژن توسط ریه ها به خون می رسد.
قلب انسان که عضله ای تقریباًبه اندازه یک مشت گره کرده است،روزانه به طور متوسط 110هزاربار می زند.
در سطح زبان انسان،پرزهایی وجودداردواعصاب چشایی به این پرزها مربوطند.
انسان می تواندمدت3ساعت درآب بسیارگرم(جوش)مقاومت کندوعکس العمل بدن پس از این مدت،گیجی،تهوع،کاهش موقتی فوه بینایی و شنوایی و 2برابرشدن ضربان قلب است.
انسان می توانددرحال حرکت،سرمای75درجه سانتیگرادزیرصفررادرمدتی تحمل کند؛به شرط آنکه دارای لباس زمستانی باشد.
طول روده کوچک 8متروقطرآن3سانتیمتر است و ضخامت جدارآن روده بین2الی3میلیمتراست؛درحالی که طول روده بزرگ 5/1متروقطرآن حدود10سانتیمتراست.

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390    | توسط: حمید رضا جوکار    |    | نظرات()