آپدیت روزانه یوزرنیم و پسورد نود 32 آپدیت روزانه یوزرنیم و پسورد نود 32 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com 2020-05-24T20:19:33+01:00 mihanblog.com 91/6/19 یکشنبه 2012-09-09T11:56:09+01:00 2012-09-09T11:56:09+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/192 حمید رضا جوکار Username: TRIAL-72368974 Password: na4spv4bkr Username: TRIAL-72368971 Password: 6eupuaretf Username: TRIAL-72368998 Password: kdds57us7v Username: TRIAL-72368964 Password: 78nud2t52h Username: TRIAL-72369003 Password: cvkrrmfd22 Username: TRIAL-72368934 Password: u3fpvcfcbe Username: TRIAL-72368907 Password: d4xmpfdxv3 Username:TRIAL-72408572 Password:px3kd2uxp7 Username:TRIAL-72408580 Password:3bfku4seak Username:TRIAL-72409598 Password:a8nd2
Username: TRIAL-72368974 Password: na4spv4bkr Username: TRIAL-72368971 Password: 6eupuaretf Username: TRIAL-72368998 Password: kdds57us7v Username: TRIAL-72368964 Password: 78nud2t52h Username: TRIAL-72369003 Password: cvkrrmfd22 Username: TRIAL-72368934 Password: u3fpvcfcbe Username: TRIAL-72368907 Password: d4xmpfdxv3 Username:TRIAL-72408572 Password:px3kd2uxp7 Username:TRIAL-72408580 Password:3bfku4seak Username:TRIAL-72409598 Password:a8nd27dcnr Username:TRIAL-72409627 Password:xu7c3vse42 Username:TRIAL-72409651 Password:77pjd2k6ek Username:TRIAL-72409663 Password:ekkrnftpfn Username:TRIAL-72409673 Password:vm3nxd4v3v Username:TRIAL-72409684 Password:mcff47mtnx Username:TRIAL-72409695 Password:fk5hcvu8xm Username:TRIAL-72409703 Password:66rptssv8e Username:TRIAL-72409710 Password:4b2jb4r73d Username: TRIAL-72368905 Password: 7dxrum48u7 Username: TRIAL-72368914 Password: c86f7rb8px Username: TRIAL-72368907 Password: d4xmpfdxv3 Username: TRIAL-72368918 Password: aakp27mc8n Username: TRIAL-72368931 Password: b7an5r7ej6 Username: TRIAL-72368934 Password: u3fpvcfcbe Username: TRIAL-72368923 Password: 3stnmm8x2s Username:TRIAL-72181581 Password:pvdeeeuvtn Username:TRIAL-72181599 Password:hb8b7e3mxb Username:TRIAL-72181607 Password:7uvhmb2b85 Username:TRIAL-72181624 Password:6s2njbth4b Username:TRIAL-72368906 Password:3upfpndr7k Username:TRIAL-72368905 Password:7dxrum48u7 Username:TRIAL-72368914 Password:c86f7rb8px Username:TRIAL-72369008 Password:5etnd552s5 Username:TRIAL-72369004 Password:p5tvpefkpe Username:TRIAL-72369048 Password:xf8vpcrn8f ]]>
91/6/18 شنبه 2012-09-08T13:36:22+01:00 2012-09-08T13:36:22+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/191 حمید رضا جوکار Username: TRIAL-70720298 Password: 3shxcrmsmt Username: TRIAL-70720295 Password: fxauj5bvuj Username: TRIAL-70720302 Password: xtx666xu5h Username: TRIAL-70720278 Password: 3pm6ru6dfc Username: TRIAL-70669781 Password: 3b5xcudem5 Username: EAV-70622296 Password: tvkuku8fp7 Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Us Username: TRIAL-70720298 Password: 3shxcrmsmt Username: TRIAL-70720295 Password: fxauj5bvuj Username: TRIAL-70720302 Password: xtx666xu5h Username: TRIAL-70720278 Password: 3pm6ru6dfc Username: TRIAL-70669781 Password: 3b5xcudem5 Username: EAV-70622296 Password: tvkuku8fp7 Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Username: EAV-70613738 Password: sern25cr74 Username:TRIAL-71966077 Password:f7edn4ejmh Username:TRIAL-71966097 Password:tfhcapv6fd Username:TRIAL-71966103 Password:x7xfuxhx2v Username:TRIAL-71966113 Password:e8dc7ur6k6 Username:TRIAL-71966126 Password:f53bbeb8vm Username:TRIAL-71966132 Password:ktfevpx3e7 Username:TRIAL-71966137 Password:4p5pjrj3n6 Username:TRIAL-71966950 Password:j3nf5krmh2 Username:TRIAL-71966960 Password:kxcd86bpuh Username:TRIAL-71966963 Password:6sjf4smkms Username:TRIAL-71966967 Password:j6j8pf82ne Username:TRIAL-71966976 Password:8p7e7b7pxa Username:TRIAL-71966980 Password:k377t2s53x Username:TRIAL-71966987 Password:4vuff3e5av Username:TRIAL-71966992 Password:te4e5h3p33 Username:TRIAL-71865785 Password:j5r84fhbf5 Username:TRIAL-71865800 Password:53t5fxbkdt Username:TRIAL-71865809 Password:skfavt8bnm Username:TRIAL-71865812 Password:tr8umpth2u Username:TRIAL-71865815 Password:ckfxec6dr6 Username:TRIAL-71865818 Password:ven282fahe Username:TRIAL-71865829 Password:snc4hnpns4 Username:TRIAL-71865838 Password:e8282jmd4v Username: TRIAL-72087454 Password: mh77fx7har Username: TRIAL-72087459 Password: d3d66es44u Username: TRIAL-72087467 Password: ndt6khrkka Username: TRIAL-72087470 Password: 8a47e63fcj Username: TRIAL-72087476 Password: cxhb3dnau4 Username: TRIAL-72087483 Password: mcxbhfksef Username: TRIAL-72087485 Password: t2x8cbvfeb Username: TRIAL-72087491 Password: bvkhxchfna Username: TRIAL-72087494 Password: urtjr2tdej Username: TRIAL-72087502 Password: 2k3b454cbc Username: TRIAL-72087513 Password: utncctbrk2 Username: TRIAL-72087520 Password: s3v7t6a4ex Username: TRIAL-72087526 Password: vpcbfduuvh Username: TRIAL-72087532 Password: 3ese5nhne3 Username: TRIAL-72087542 Password: hf7bdkru3a Username:TRIAL-72298283 Password:a6suxmj74t Username:TRIAL-72298292 Password:d22mass7vm Username:TRIAL-72298309 Password:r5bx6jmkfa Username:TRIAL-72298312 Password:a2j3x6xf8j Username:TRIAL-72298317 Password:3hr2mmk42m Username:TRIAL-72298321 Password:etrrab7f4b Username:TRIAL-72298328 Password:vpe3vctfbb Username:TRIAL-72298333 Password:m8m2jte45e Username:TRIAL-72298336 Password:75t3cer2un Username:TRIAL-72298345 Password:cx4snk22pf Username: EAV-70622296 Password: tvkuku8fp7 Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Username: EAV-70619564 Password: 8va3praamm Username: EAV-70615168 Password: m733butjkk Username: EAV-70613738 Password: sern25cr74 Username: EAV-68220284 Password: 564ftpja3h Username: EAV-68348181 Password: 8ffeu7d8p8 Username: EAV-68395654 Password: pr3x6bkke8 Username: EAV-68395655 Password: 4x8654ks6n Username: EAV-68395658 Password: ea8vsr878c Username: EAV-68395659 Password: sff4rj8dxs Username: EAV-68395660 Password: 26f2kdh52m Username: EAV-68395661 Password: cbn6k7hbp4 Username: EAV-68590771 Password: t7kf5happb Username: EAV-68590772 Password: 2tkcvcjer6 Username: EAV-68590775 Password: jptdr2ubhe Username: EAV-68590776 Password: d7k5k37ttt Username: EAV-68590777 Password: rctbkt73ja Username: EAV-68590786 Password: evff3p5pt5 Username: EAV-68590788 Password: mkfcujeetx Username: EAV-68590790 Password: tafapdr5us Username: EAV-68590792 Password: 2vf6h73tvk Username: TRIAL-72264188 Password: h65jfsxur6 Username: TRIAL-72264189 Password: cmuabtac4k Username: TRIAL-72264210 Password: pvx8vfrxxf Username: TRIAL-72264212 Password: eaeku3rcdb Username: TRIAL-72264239 Password: rrpdv26846 Username: TRIAL-72264230 Password: 4747f58jtb Username: TRIAL-72264240 Password: 5vxjvs6etk Username: TRIAL-72264258 Password: ah3mmkccnm Username: TRIAL-72264257 Password: vcsfnsc6x7 Username: TRIAL-72264260 Password: f73hfem3pf Username: TRIAL-72264274 Password: uavmks7brd Username: TRIAL-72264273 Password: h4nfk2753x Username: TRIAL-72264282 Password: 6mcm3u5tbs Username: TRIAL-72264283 Password: cbbjupehbm Username: TRIAL-72264276 Password: 4xvhdmh3s8 Username: TRIAL-72264295 Password: e72f2a2mn5 Username: TRIAL-72264289 Password: f3rmhx4bt6 Username: TRIAL-72264293 Password: 8j2k6envma Nod32 Username:TRIAL-72264188 Eset Password:h65jfsxur6 Nod32 Username:TRIAL-72264189 Eset Password:cmuabtac4k Nod32 Username:TRIAL-72264210 Eset Password:pvx8vfrxxf Nod32 Username:TRIAL-72264212 Eset Password:eaeku3rcdb Nod32 Username:TRIAL-72264239 Eset Password:rrpdv26846 Nod32 Username:TRIAL-72264230 Eset Password:4747f58jtb Nod32 Username:TRIAL-72264240 Eset Password:5vxjvs6etk Nod32 Username:TRIAL-72264258 Eset Password:ah3mmkccnm Nod32 Username:TRIAL-72264257 Eset Password:vcsfnsc6x7 Nod32 Username:TRIAL-72264260 Eset Password:f73hfem3pf Nod32 Username:TRIAL-72264274 Eset Password:uavmks7brd Nod32 Username:TRIAL-72264273 Eset Password:h4nfk2753x Nod32 Username:TRIAL-72264282 Eset Password:6mcm3u5tbs Nod32 Username:TRIAL-72264283 Eset Password:cbbjupehbm Nod32 Username:TRIAL-72264276 Eset Password:4xvhdmh3s8 Nod32 Username:TRIAL-72264295 Eset Password:e72f2a2mn5 Nod32 Username:TRIAL-72264289 Eset Password:f3rmhx4bt6 Nod32 Username:TRIAL-72264293 Eset Password:8j2k6envma ]]> اسامی چت های ایرونی 2012-02-12T11:29:37+01:00 2012-02-12T11:29:37+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/188 حمید رضا جوکار اسامی كل چت های ایرونی  بر روی هر كدوم كلیك كنی میره تو همون چت موفق باشی دوست عزیز برو حال كن1 . پیام چت                        21.همراز چت   2.چت ناز  3.عسل چت4رویا چت5.نسیم چت6.چت ناب7.چت آریا8.چت شادی9.چت نایس10.چت محشر11.خودمونی چت13.نیوا چت14. اپل چت16.بازیگر چت17خودمونی چت18.چت بیست19.لاویز چت20. یسنا چت21.برومدا چت22.شقایق چت اسامی كل چت های ایرونی  بر روی هر كدوم كلیك كنی میره تو همون چت موفق باشی دوست عزیز برو حال كن

. پیام چت                        21.همراز چت   
2.چت ناز  
3.عسل چت
4رویا چت
5.نسیم چت
6.چت ناب
7.چت آریا
8.چت شادی
9.چت نایس
10.چت محشر
11.خودمونی چت
13.نیوا چت
14. 
اپل چت
16.بازیگر چت
17خودمونی چت
18.چت بیست
19.لاویز چت
20. یسنا چت
21.برومدا چت
22.شقایق چت
]]>
فیلتر شکن جدید!! 2012-01-14T16:45:58+01:00 2012-01-14T16:45:58+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/187 حمید رضا جوکار ***فیلتر شكن جدید***آی بدو بدو تا فیلترش نكردند دشمنای فلان فلان شده!!!***فیلتر شكن جدید***با این فیلتر شكن می تونید هر جای آسمون و زمین كه خواستید سرك بكشید!!!***فیلتر شكن جدید***این فیلتر شكن به صورت رایگان عرضه می شه و هیچ وجی دریافت نخواهد شد!!!***فیلتر شكن جدید***برای دریافت این فیلتر شكن باید تقاضا داده شود!!!***فیلتر شكن جدید***این فیلتر شكن قابلیت عبور از انواع موانع و فیلتر ها رو داره!!!***فیلتر شكن جدید***از قابیلت این فیلتر شكن این است كه می توانید هر لحظه با خودتون حم

***فیلتر شكن جدید***
آی بدو بدو تا فیلترش نكردند دشمنای فلان فلان شده!!!
***فیلتر شكن جدید***
با این فیلتر شكن می تونید هر جای آسمون و زمین كه خواستید سرك بكشید!!!
***فیلتر شكن جدید***
این فیلتر شكن به صورت رایگان عرضه می شه و هیچ وجی دریافت نخواهد شد!!!
***فیلتر شكن جدید***
برای دریافت این فیلتر شكن باید تقاضا داده شود!!!
***فیلتر شكن جدید***
این فیلتر شكن قابلیت عبور از انواع موانع و فیلتر ها رو داره!!!
***فیلتر شكن جدید***
از قابیلت این فیلتر شكن این است كه می توانید هر لحظه با خودتون حملش كنید!!!
***فیلتر شكن جدید***
راستی یادم رفت اسمشو بگم :proxyshohada30
كه اسم فارسیش همون فیلتر شكن شهداست!!!
مشـــــــــــــــــــــــــــخصات :
* می شه باهاش همه فیلتر ها و پرده های ظلمانی كه با گناه پدید اومده را از بین برد!!!
*فرقش با فیلترشكن هایی كه بعضی ها دنبالشن اینه كه اونا  فیلتر و پرده های حیا و عصمت رو میدرند و این ...
*راستی مشتری این فیلترشكن بیشتره یا اون ؟!!
*من كه میگم این!!! چرا؟ چون فكر میكنم خوب توی وب سایت ها و وبلاگ ها تبلیغ نشده!!! والا كدوم اشرف مخلوقات عاشق سیر و سلوك توی آسمون ها نیست و دلش می خواد افسار قوای شهوانیش دست شیطان رجیم باشه؟!!!
جهت دانلود به مزار شـــــــــــــــــــــهدا مراجعه بفرمایید...
]]>
RSS چیست ؟ 2011-12-24T13:03:19+01:00 2011-12-24T13:03:19+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/184 حمید رضا جوکار (خبر در نوك انگشتان شما) RSS به قولی سرنام REALLY SIMPLE SYNDICATION و به قول كمی حرفه‌ای‌ترها سرنام RDF SITE SUMMARY است. ولی RSS سرنام هر چه باشد، پدیده‌ای است كه امكان جمع‌آوری اطلاعات و اخبار را از سایت‌های مختلف فراهم می‌كند بدون این كه مجبور باشید از این سایت به آن سایت سر بزنید. ویژگی RSS هم مثل بقیه تكنولوژی‌های خوب، در سادگی آن است :یک فرمت سریع و استاندارد، شبیه همان بولتن‌های خبری است منتها به شكل الكترونیك. امروزه اكثر سایت‌های وب مهم به این بولتن‌ها مجهز هستند، از وبلاگ‌های شخصی (خبر در نوك انگشتان شما)


RSS به قولی سرنام REALLY SIMPLE SYNDICATION و به قول كمی حرفه‌ای‌ترها سرنام RDF SITE SUMMARY است. ولی RSS سرنام هر چه باشد، پدیده‌ای است كه امكان جمع‌آوری اطلاعات و اخبار را از سایت‌های مختلف فراهم می‌كند بدون این كه مجبور باشید از این سایت به آن سایت سر بزنید. ویژگی RSS هم مثل بقیه تكنولوژی‌های خوب، در سادگی آن است :یک فرمت سریع و استاندارد، شبیه همان بولتن‌های خبری است منتها به شكل الكترونیك. امروزه اكثر سایت‌های وب مهم به این بولتن‌ها مجهز هستند، از وبلاگ‌های شخصی گرفته تا سایت‌های خبرگزاری‌های بزرگ دنیا. برای گرفتن این بولتن‌ها كافی است نرم‌افزار مناسب این كار را در اختیار داشته باشید و بولتن مورد نظر را مشترك شوید. شاید فكر كنید خواندن خبرها كه كاری ندارد، به صفحه اصلی سایت می‌رویم و خبرها را می‌خوانیم. اما حالتی را در نظر بگیرید كه بخواهید 50 سایت مختلف را ببینید و تازه معلوم نیست این سایت‌ها اصلاً خبر جدیدی داشته باشند یا نه. با RSS نیازی نیست به 50 تا سایت سر بزنید. كامپیوتر شما به طور خودكار و با زمان‌بندی مشخص با این سایت‌ها تماس می‌گیرد و جدیدترین خبرها و اطلاعات را دانلود می‌كند. بنابراین، فقط از یك پنجره می‌توانید تمام اتفاقات روز را مشاهده كنید. بدین ترتیب هم در وقت‌تان صرفه‌جویی كرده‌اید، و هم در این همه اطلاعات اضافی كه در وب وجود دارد گرفتار نشده‌اید.


انتشار و جمع‌آوری

RSS به دو شكل ایفای نقش می‌كند: وقتی كه خودتان اطلاعاتی دارید كه می‌خواهید منتشر كنید و در اختیار دیگران قرار دهید، كار <نشر> یا SYNDICATION را انجام می‌دهد و زمانی كه بخواهید اطلاعاتی را به دست آورده و مورد استفاده قرار دهید، كار <گردآوری> یا AGGREGATION را برعهده می‌گیرد. ابتدا به نقش گردآوری RSS می‌پردازیم و بعد توضیح می‌دهیم كه چگونه بولتنی خبری درست كنید كه دیگران بتوانند بخوانند.هیچ‌كس نیاز ندارد هر روز تمام خبرهای دنیا را بخواند، بلكه هر كسی بسته به علاقه، شغل، یا وظیفه‌ای كه دارد فقط بعضی از خبرها را می‌خواند. برای این منظور به یك ابزار گردآوری احتیاج داریم كه بتواند به طور خودكار به سراغ سایت‌هایی برود كه به اشتراك آنها درآمده‌ایم.ابزارهای گردآوری در بازار و اینترنت فراوان یافت می‌شود، هم رایگان و هم غیررایگان، هم مستقل و هم الحاقی (از جمله NEWSGATOR كه برای 2003OUTLOOK طراحی شده است). یكی از این برنامه‌هاFEEDDEMON نام دارد. این برنامه، یكی از ابزارهای گردآوری اخبار است كه به صورت مستقل كار می‌كند و غیررایگان است.


كدام ابزار گردآوری خبر از همه بهتر است‌

درست است كه ماFEEDDEMON را خیلی دوست داریم، ولی برنامه‌های دیگری هم وجود دارند :

SHARPREADER :این برنامه رایگان است و ظاهری شبیه به OUTLOOK EXPRESS دارد. به راحتی می‌توان با آن در اینترنت گشت زد، یعنی به عنوان مرورگر نیز قابل استفاده است. WWW.SHARPREADER.COM

NEWSGATOR :برنامه‌ای الحاقی كه داخل MICROSOFT OUTLOOK می‌نشیند و امكان مشاهده نامه‌ها و خبرهای پست‌شده را به طور همزمان برای شما فراهم می‌سازد. WWW.NEWSGATOR.COM

BLOGLINES :روی وب كار می‌كند. پس بنابراین رابط كاربری آن خیلی آزاردهنده است. ولی خوبی آن این است كه از هر كجای دنیا و با هر كامپیوتری می‌توانید به خبرهای خود دست پیدا كنید. WWW.BLOGLINES.COM


ابتدا گزیده اخبار

خیلی بد می‌شد اگر مجبور بودیم بعد از خواندن تمام یك خبر تازه متوجه بشویم كه به آن خبر علاقه داشته‌ایم یا نه. بسیاری از سایت‌ها چكیده خبرها را در بولتن‌های RSS قرار می‌دهند و بسیاری دیگر عكس‌ها و تصاویر را حذف می‌كنند و یك سری از سایت‌ها، خلاصه خبرها را با جمله‌بندی متفاوتی روی RSS می‌گذارند. خوبی این خلاصه‌ها این است كه مستقیم به سراغ همان خبری می‌روید كه علاقه دارید بدانید، نه این كه ابتدا به صفحه شروع سایت بروید و از آنجا تازه نگاه كنید ببینید خبر جدیدی وجود دارد یا نه. اگر قابلیت RSS فقط در همین یك مورد بود، باز هم بی‌نهایت به درد می‌خورد (در واقع بسیاری از مردم فقط به دنبال همین یك چیز هستند). ولی قابلیت‌های RSS فراتر از این چیزها است. از آنجا كه برنامه گردآوری خبر به تمام اطلاعات دسترسی دارد، این امكان فراهم است كه در میان آنها جستجو كرده و آن چه را شما خواسته‌اید برایتان بیاورد. سایت‌های چونFEEDSTER.COM امكاناتی دارند شبیه به GOOGLE كه در میان سایت‌های مورد‌حمایت خود به جستجو می‌پردازند. با این تفاوت كه به طور خودكار در فواصل زمانی مشخص جستجو را تكرار كرده و تازه‌ترین اطلاعات را در اختیار شما می‌گذارند.


اطلاعات بیشتر

خیلی‌ها وسوسه می‌شوند كه درباره هر چیزی و هر كسی خبر جمع كنند، اما این كار زیاد هم خوب نیست،چون آخرش چیزی نمی‌ماند جز یك عالم خبر و حرف و حدیث. تا بیایید تمام خبرها و اطلاعات رسیده را بخوانید، موقع بروز شدن می‌شود و روز از نو و روزی از نو. دوباره باید خبرهای جدید را بخوانید. به جای جمع كردن همه نوع خبر، فقط در سایت‌هایی مشترك بشوید كه اطلاعات ارزشمند و قابل توجهی دارند و به تدریج سایت‌های كم‌استفاده را از فهرست خود پاك كنید. برای تفكیك و دسته‌بندی اطلاعات، از هر ابزاری كه برنامه در اختیارتان گذاشته استفاده كنید. حتی شاید بهتر باشد سایت‌های كم اهمیت‌تر را در یك دسته جمع كنید تا همچنان قابل جستجو باشند، ولی هر دفعه كه برنامه را اجرا می‌كنید بی‌جهت حجمی از اطلاعات را به كامپیوترتان سرازیر نكنند. برای این منظور، ابزار جستجو بهترین یار شما خواهد بود. در این راستا، سرویس اینترنتی BLOGLINES خیلی خوب است. با این سرویس می‌توانید با اطمینان كامل به دنبال (مثلاً) آخرین خبرها درباره دادگاه مایكروسافت بگردید، بدون این كه میان هزاران خبر رنگارنگ سردرگم شوید


عطش خبر

برای یافتن و خواندن بولتن‌ها دو روش عمده وجود دارد. روش اول كه بسیار بدیهی‌ به نظر می‌رسد این است كه به سراغ سایت مورد نظر رفته و به دنبال قسمت بولتن خبری آن سایت بگردید. رایج‌ترین راه برای نشان دادن این بولتن‌ها، نمایش دكمه نارنجی رنگ كوچكی است كه عبارت XML روی آن نوشته شده، ولی بعضی سایت‌ها هم مستقیماً یك لینك متنی (غالباً با نوشته‌ای به صورت RDF یا (ATOM را برای این منظور نمایش می‌دهند. در برنامهFEEDDEMON و بسیاری دیگر از برنامه‌های غیررایگان گردآوری خبر، وقتی URL صفحه اصلی سایت را به برنامه می‌دهیم، خودشان قسمت بولتن را پیدا و به فهرست اضافه می‌كنند.در هر برنامه‌ای، اضافه كردن بولتن به فهرست بولتن‌هایی كه برای خود تهیه كرده‌اید به شیوه متفاوتی انجام می‌شود. بعضی برنامه‌ها، از جمله NEWSGATOR ، به طور خودكار به منوی محتوایی اینترنت اكسپلورر (منویی كه با كلیكِ راست ظاهر می‌شود) اضافه می‌شوند. بعضی دیگر، از كاربر می‌خواهند كه خودش لینك را انتخاب كند و به صحنه بیاورد. در این برنامه‌ها كافی است روی لینك مربوطه كلیكِ راست كرده و با انتخابSHORTCUT ، گزینه NEW FEEDS را باز كنید. درFEEDDEMON ، این قسمت در منوی FILE گزینه NEW آمده است. با انتخاب گزینه I WILL ADD THE URL OF THIS NEWSFEED آدرس مربوطه را در كادر مقابل بنویسید یا بچسبانید. بعد از تعیین نام برای این بولتن جدید، روی دكمه‌های OK كلیك كنید تا به صفحه اصلی برنامه برگردید.تنها موردی كه باید دقت داشته باشید این است كه ببینید سایتی كه مشترك آن شده‌اید محدودیتی در تعداد دفعات دسترسی به خبرها گذاشته است یا نه. به عنوان نمونه، SLASHDOT نمی‌گذارد بیشتر از حد معینی در هر ساعت به خبرهایش دسترسی پیدا كنید.


بولتن‌نویسی‌

اگر بخواهید در سایت وب خود قابلیت RSS را بگنجانید، هیچ نیازی به سرور آنچنانی یا نرم‌افزارهای گران‌قیمت ندارید. تقریباً تمام ابزارهای وبلاگ‌سازی و مدیریت محتوا می‌توانند بدون هیچ زحمتی برای شما RSS تولید كنند. هر وقت اطلاعات جدیدی را به سایت خود پست كنید، بولتن شما به طور خودكار در یك فایل جداگانه بروز خواهد شد.


وقت عمل

نحوه استفاده از RSS وبلاگ ها

برای اینکه اولین تجربه استفاده از RSS یک وبلاگ را داشته باشید ما شما را قدم به قدم راهنمایی میکنیم تا شما هم به جمع استفاده کنندگان RSS بپیوندید . در این آموزش ما از یک RSS READER آنلاین استفاده خواهیم کرد .

1- در این مرحله شما نیاز به یک اکانت جیمیل دارید تا بتوانید از GOOGLE READER استفاده کنید . به

صفحه اصلی گوگل بروید و SIGN IN کنید تا گوگل ، شما را شناسایی کند . حالا به آدرسHTTP://WWW.GOOGLE.COM/READER بروید تا وارد صفحه RSS READER گوگل شوید .

2- RSS هر وبلاگ با نمایش یک لینک در وبلاگ نشان داده شده است . به یک وبلاگ بروید و لینک RSS آن را با کلیک راست COPY کنید . بطور مثال من RSS یک وبلاگ نمونه را با آدرس

HTTP://GLIMCHE.PERSIANBLOG.COM/RSS.XML کپی کردم .

3- حالا در صفحه GOOGLE READER ، در قسمت آدرس RSS را در جعبه جستجوی بالای صفحه واردکنید و ENTER را بزنید . گوگل با استفاده از لینک معرفی شده ، آخرین پستهای سایت مذکور را به شما نمایش میدهد. برای اینکه این RSS به مجموعه RSS های شما اضافه شود دکمهSUBSCRIBEرا فشار دهید .

شما یک RSS را با موفقیت به GOOGLE READER خود اضافه کردید . برای سایر سایت ها نیز میتوانید عمل فوق را تکرار کنید.


حذف یک RSS :

برای حذف کردن یک RSS از لیست RSS های خود در GOOGLE READER دکمه EDIT SUBSCRIBTIONS را در بالای صفحه فشار دهید . لیستی از RSS های شما در کادر بالای صفحه به نمایش در خواهد آمد . روی RSS مورد نظر کلیک کنید و دکمه UNSUBSCRIBE را فشاردهید تا این لینک از RSS های شما حذف گردد.

]]>
ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟ 2011-12-24T12:40:20+01:00 2011-12-24T12:40:20+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/183 حمید رضا جوکار یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. Gini coefficient یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

Gini coefficient

Gini coefficient

]]>
آمار جالبی از زندگی آمریکاییان 2011-12-24T07:17:37+01:00 2011-12-24T07:17:37+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/182 حمید رضا جوکار در این مقاله یك سری آمار جالب از زمانهای صرف شده برای كارهای مختلف در طول عمر برای آمریكایی ها ارائه شده است كه با كمی دقت حتماً تایید می كنید كه دانستن آنها مفید واقع می شود. البته آنچه در اینجا می بینید زمانهایی است كه برای انجام كار و حرفه صرف نشده است. شما در پایان عمرتان چقدر عمر بی فایده خواهید داشت؟ 1086 روز در مریضی3 سال در میتینگ8 ماه صرف باز كردن ایمیل های بی مصرف كه بعضاً فرستنده آنها هم مشخص نیست.17 ماه صرف نوشیدن قهوه و دیگر نوشیدنی ها2 سال صخبت با تلفن5 سال منتظر خط واحد در این مقاله یك سری آمار جالب از زمانهای صرف شده برای كارهای مختلف در طول عمر برای آمریكایی ها ارائه شده است كه با كمی دقت حتماً تایید می كنید كه دانستن آنها مفید واقع می شود. البته آنچه در اینجا می بینید زمانهایی است كه برای انجام كار و حرفه صرف نشده است. شما در پایان عمرتان چقدر عمر بی فایده خواهید داشت؟

1086 روز در مریضی
3 سال در میتینگ
8 ماه صرف باز كردن ایمیل های بی مصرف كه بعضاً فرستنده آنها هم مشخص نیست.
17 ماه صرف نوشیدن قهوه و دیگر نوشیدنی ها
2 سال صخبت با تلفن
5 سال منتظر خط واحد هسنتد         
9 ماه در ترافیك معطل می شوند
4 سال برای پختن و خوردن
یك و نیم سال برای ازدواج و ملزومات آن
یك و نیم سال به لباس پوشیدن
7 سال در حمام
12 سال به تماشای تلوزیون
3 سال به خرید
1 سال به دنبال چیزهایی كه نمی دانند كجا گذاشته اند می گردند
24 سال می خوابند

]]>
راز آفرینش (طنــز) 2011-12-24T07:17:01+01:00 2011-12-24T07:17:01+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/181 حمید رضا جوکار خدا خر را آفرید و به او گفت: تو بار خواهی برد، از زمانی که تابش آفتاب آغاز می شود تا زمانی که تاریکی شب سر می رسد. و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود. و تو علف خواهی خورد و از عقل بی بهره خواهی بود و پنجاه سال عمر خواهی کرد. خر به خداوند پاسخ داد: خداوندا! من می خواهم خر باشم، اما پنجاه سال برای خری همچون من عمری طولانی است. پس کاری کن فقط بیست سال زندگی کنم و خداوند آرزوی خر را برآورده کرد. خدا سگ را آفرید و به او گفت: تو نگهبان خانه انسان خواهی بود و بهترین دوست و وفادارترین خدا خر را آفرید و به او گفت:

تو بار خواهی برد، از زمانی که تابش آفتاب آغاز می شود تا زمانی که تاریکی شب سر می رسد. و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود. و تو علف خواهی خورد و از عقل بی بهره خواهی بود و پنجاه سال عمر خواهی کرد.

خر به خداوند پاسخ داد:

خداوندا! من می خواهم خر باشم، اما پنجاه سال برای خری همچون من عمری طولانی است. پس کاری کن فقط بیست سال زندگی کنم و خداوند آرزوی خر را برآورده کرد.

خدا سگ را آفرید و به او گفت:

تو نگهبان خانه انسان خواهی بود و بهترین دوست و وفادارترین یار انسان خواهی شد. تو غذایی را که به تو می دهند خواهی خورد و سی سال زندگی خواهی کرد.

سگ به خداوند پاسخ داد:

خداوندا! سی سال زندگی عمری طولانی است. کاری کن من فقط پانزده سال عمر کنم و خداوند آرزوی سگ را برآورد.

خدا میمون را آفرید و به او گفت:

تو از این سو به آن سو و از این شاخه به آن شاخه خواهی پرید و برای سرگرم کردن دیگران کارهای جالب انجام خواهی داد و بیست سال عمر خواهی کرد.

میمون به خداوند پاسخ داد:

بیست سال عمری طولانی است، من می خواهم ده سال عمر کنم. و خداوند آرزوی میمون را برآورده کرد.

و سرانجام خداوند انسان را آفرید و به او گفت:

تو انسان هستی. تنها مخلوق هوشمند روی تمام زمین. تو می توانی از هوش خودت استفاده کنی و سروری همه موجودات را برعهده بگیری و بر تمام جهان تسلط داشته باشی. و تو بیست سال عمر خواهی کرد.

انسان گفت:

سرورم! گرچه من دوست دارم انسان باشم، اما بیست سال مدت کمی برای زندگی است. آن سی سالی که خر نخواست، آن پانزده سالی که سگ نخواست و آن ده سالی که میمون نخواست زندگی کند، به من بده. و خداوند آرزوی انسان را برآورده کرد.

و از آن زمان تا کنون انسان فقط بیست سال مثل انسان زندگی می کند!

و پس از آن، ازدواج می کند و سی سال مثل خر کار می کند مثل خر زندگی می کند، و مثل خر بار می برد!

و پس از اینکه فرزندانش بزرگ شدند، پانزده سال مثل سگ از خانه ای که در آن زندگی می کند، نگهبانی می دهد و هرچه به او بدهند می خورد!

و وقتی پیر شد، ده سال مثل میمون زندگی می کند؛ از خانه این پسرش به خانه آن دخترش می رود و سعی می کند مثل میمون نوه هایش را سرگرم کند!

و این بود همان زندگی که انسان از خدا خواست!
]]>
بیست و سه فرق بین پسر ها و دختر ها از جمله: 2011-12-24T07:15:18+01:00 2011-12-24T07:15:18+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/180 حمید رضا جوکار ۱-دختر ها خیلی دوست دارند جای پسر ها باشند اما پسر ها اصلاً دوست ندارند جای دختر ها باشند2- اگر یه دختر یک مشکل غیر قابل حل داشته باشه از خونه فرار میکنه اما یه پسر اگر یک مشکل غیر قابل حل داشته باشه اعضای خانواده اش رو از خونه فراری میده! 3- یه دختر اگر دو تا مشکل غیر قابل حل داشته باشه خودکشی میکنه اما یه پسر اگر دو تا مشکل غیر قابل حل داشته باشه اعضای خانواده اش رو میکشه4- یه پسر اگر 3 تا مشکل غیر قابل حل داشته یه هفته افسرده میشه بعد با 3 تا مشکل کنار میاد و زندگیش رو میکنه اما ت ۱-دختر ها خیلی دوست دارند جای پسر ها باشند اما پسر ها اصلاً دوست ندارند جای دختر ها باشند
2- اگر یه دختر یک مشکل غیر قابل حل داشته باشه از خونه فرار میکنه اما یه پسر اگر یک مشکل غیر قابل حل داشته باشه اعضای خانواده اش رو از خونه فراری میده!
3- یه دختر اگر دو تا مشکل غیر قابل حل داشته باشه خودکشی میکنه اما یه پسر اگر دو تا مشکل غیر قابل حل داشته باشه اعضای خانواده اش رو میکشه
4- یه پسر اگر 3 تا مشکل غیر قابل حل داشته یه هفته افسرده میشه بعد با 3 تا مشکل کنار میاد و زندگیش رو میکنه اما تا کنون دختری که 3 تا مشکل داشته باشه دیده نشده چون همشون در مرحله دو تا مشکل خودکشی میکنند و به سه تا نمیرسه مشکلاتشون!!!
5- دخترا از پسرا موهاشون کوتاهتره!
6- دخترا می خوان سر پسرا کلاه بزارن اما در نهایت سر خودشون کلاه میره ولی پسرا می خوان سر هر موجود زنده ای که میبینن کلاه بزارن و در نهایت موفق میشن
8- نقطه قوت پسرا چشماشونه اما نقطه قوت دخترا چشم و گوش ابرو و دماغ و دهن و .........هست.
9- دخترا با اینکه بیشتر از پسرا قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت میکنن اما خیلی بیشتر از پسرا تصادف میکنن و در هر تصادف رد پای یک دختر به چشم می خوره.
10- دخترا فکر می کنن بهترین راه برای داشتن یک رابطه خوب و مداوم صداقت و راستگویی هستش ولی پسرا مطمئن هستند بهترین راه دروغگویی و گرفتن سوتی از طرف مقابله!
11- دختر ها از درس و مدرسه بیزارند ولی پسر ها از درس و مدرسه فراری هستند!
12- پسر ها به هم حسودی نمی کنن اما دخترا به هم حسودی می کنن.
13- اگر برادرتون دوست دختر داشته باشه شما سعی می کنید با اون دختر آشنا بشید ولی اگر خواهرتون دوست پسر داشته باشه شما قسم می خورید! که هم پسره و هم خواهرتون رو سر به نیست کنید.
14- دختر ها زیر بار حرف زور میرن اما پسر ها خودشون حرف زور میزنن
15- دخترا زندگی مشترک رو در عشق و صفا و صمیمیت می بینن ولی پسر ها در غذا
16- اگر یک دختر در یک جمع سوتی بده تا آخر دیگه هیچ حرفی نمیزنه اما پسر ها در یک جمع فقط سوتی میدن!
17- یک دختر اگر 24 ساعت با دوست پسرش صحبت نکنه افسرده میشه اما یک پسر اگر 24 ساعت با دوست دخترش صحبت نکنه با اون یکی دوست دخترش صحبت میکنه.
18- پسر ها میدونن جنبش فمنیسم چیه واسه همین ازش متنفرن ولی دختر ها نمیدونن جنبش فمنیسم چیه واسه همین طرفدارشن!
19- یک دختر اگر با دوست پسرش به هم بزنه دیگه با هیچ پسری دوست نمیشه اما یه پسر اگر با دوست دخترش به هم بزنه با 3-4 تا دختر دیگه دوست میشه!
20- یک دختر اگر توی خیابون پسری ازش بپرسه ساعت چنده میگه:ساعت 7.اما یه پسر اگر یه دختر ازش ساعت بپرسه میگه :ساعت 7 و 2 دقیقه و 24 ثانیه,اینم شماره تلفن من ..... سر ساعت 9 منتظر تماستم!
21- اگر یه دختر به یه پسر نگاه کنه , پسره فکر می کنه که خیلی خوش تیپه ولی اگر یه پسر به یه دختر نگاه کنه دختره فکر میکنه که پسره چقدر بی چشم و رو هستش!
22- دختر ترشیده میشه اما پسر بلعکس رسیده تر میشه نه!!!!
23- بعد از خوندن این مطلب پسرا اول 2 دقیقه فکر میکنن تا مفهوم مطلب رو بفهمند و چون بعد از دو دقیقه نمی فهمند می زنن زیر خنده و میگن خیلی باحال بود اما دخترا بعد از خوندن این مطلب 2 ساعت حرص می خورن و فکر میکنن به شخصیت دخترای ایرونی توهین شده و در نهایت چون مفهوم این مطلب رو نفهمیدن به نویسنده اش میل میزنن و فحش میدن!!!
(البته فحش دادن یکی دیگر از کارهای دختران است) بد وااااااا ...انجام ندید سو استفاده نشه هاااااا

 

]]>
نوبلی برای مسخره ترین تحقیقات بشری 2011-12-24T07:14:42+01:00 2011-12-24T07:14:42+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/179 حمید رضا جوکار هر سال،همزمان با برگزاری مراسم اهدای جوایز نوبل در رشته های مختل،مراسم جالبی در دانشگاه هاروارد برگزار می شود که ایگ نوبل نام دارد.این مراسم تا حدودی شبیه نوبل است اما با این تفاوت که داوران آن در هر رشته ای به مسخره ترین تحقیقات انجام شده جایزه می دهند!جایزه ایگ نوبل برای اولین بار در سال 1991 در سالن تآتر ساندرز دانشگاه هاروارد برگزار شد و بعد از آن هر سال بصورت مرتب بر پا می شود.انجمنهای اهدا کننده این جایزه عبارت اند از:مجله علوم طنز آمیز و تحقیقات نامعقول سالانه،جامعه رایانه هر سال،همزمان با برگزاری مراسم اهدای جوایز نوبل در رشته های مختل،مراسم جالبی در دانشگاه هاروارد برگزار می شود که ایگ نوبل نام دارد.این مراسم تا حدودی شبیه نوبل است اما با این تفاوت که داوران آن در هر رشته ای به مسخره ترین تحقیقات انجام شده جایزه می دهند!جایزه ایگ نوبل برای اولین بار در سال 1991 در سالن تآتر ساندرز دانشگاه هاروارد برگزار شد و بعد از آن هر سال بصورت مرتب بر پا می شود.انجمنهای اهدا کننده این جایزه عبارت اند از:مجله علوم طنز آمیز و تحقیقات نامعقول سالانه،جامعه رایانه ای هاروارد،اتحادیه اختراعات رادکلیفها،جامعه دانشجویان فیزیک هاروارد و موسسه نشر کتاب تاریخچه ی بهترین اختراعات نامعقول!جوایز برندگان ایگ نوبل توسط برندگان نوبل به آنها اهدا می شود.جالب است بدانید در جریان برگزاری این مراسم گروه های غیر عادی مختلفی حضور داشتند و در میان شرکت کنندگان اطلاعیه هایی را پخش کردند.مثلا حامیان حقوق باکتریها با پخش اطلاعیه ای در این مراسم از مردم خواستند از شستن دستها و کشتار باکتریها خودداری کنند!
در ادامه با هم،اسامی،کشفیات و تحقیقات برندگان سال 84 و سالهای قبل ایگ نوبل را می خوانیم:

اقتصاد(2005):گوری ناندا برای اختراع ساعتی که متحرک است و تا مطمئن نشود صاحبش از خواب بیدار نشده و سر کارش نرفته، ولش نمی کند!
شیمی(2005):ادوارد کسلر و برایان کنلیفینگر برای تحقیقات روشنگرانه شان درباره این مساله که مردم در آب سریع تر شنا می کنند یا شربت؟!!
تغذیه(2005):دکتر بوشیر و ناکامان از توکیو به خاطر 34 عکس برداری و شمارش غذاهایی که خورده بودند.
پزشکی(2004):استیون استاک و جیمز گاندلاج برای انتشار گزارششان درباره تاثیر موسیقی محلی روی انگیزه آدمها برای خودکشی!
فیزیک(2003):جک هارون و جان کالونور، وارن پاین و ... از استرالیا برای انتشار گزارشی در مورد نیروهای مختلفی که باید صرف هدایت گوسفندان شود!!
پزشکی(2003):الیور ماکیور،انگرید جانسورد و ... از کالج لندن برای ارائه مدرکی که نشان می داد مغز رانندگان تاکسی لندن توسعه یافته تر از بقیه انگلیسی هاست!
بهداشت(2002):ادواردو سگوآرا و دآست از اسپانیا برای اختیار ماشین لباس شویی مخصوص گربه ها و سگها!!
جامعه شناسی(1999):استیو پن فوله از تورنتو برای رساله دکترایش با موضوع جامعه شناسی مغازه های پیراشکی فروشی!!
ادبیات(1999):انستیتو استاندارد بریتانیا به خاطر انتشار شش صفحه مقاله در مورد روشهای جدید درست کردن قهوه!!
صلح(1998):نواز شریف(رئیس جمهور پاکستان) و واجپایی(رئیس جمهور هند) به خاطر انفجارهای اتمی صلح دوستانه شان!!
ادبیات(1993):این جایزه به مقاله جستجوی مدارک پزشکی تعلق گرفت که صد نفر در تهیه آن تلاش کرده بودند!!
صلح(1993):شرکت پپسی کولا در فیلیپین که بخاطر اشتباه در برگزاری قرعه کشی محصولاتش باعث شکایت بیش از 800 هزار نفر از مردم این کشور شده بود.اتحاد این تعداد از مردم فیلیپین درباره یک موضوع خاص تاکنون در تاریخ این کشور بی سابقه بوده!!
پزشکی(2001):پیتر بارس برای انتشار گزارشی در مورد جراحی جراحات ناشی از افتادن نارگیل روی سر مردم!!
علوم رایانه(2000):کریس نیس و اندروز توکسون برای اختراع نرم افزار حسگر پنجه گربه که گربه های اطراف کیبورد یک رایانه را بلافاصله شناسایی می کند!!
نجوم(2001):دکتر جک و رگزلاوان لمپ برای کشف این مسئله که سیاه چاله ها تمام احتیاجات فنی را که جهنم نیاز دارد(مثل حرارت،فشار) برآورده می کند. 
فیزیک(1999):دکتر لن فیشر از انگلستان به خاطر محاسبه بهترین روش برای خیساندن بیسکویت در چای!!
فیزیک(1993):اداره هواشناسی ژاپن برای هفت سال تحقیق در باره این موضوع که آیا گربه ماهیها می توانند با جنباندن دمشان زلزله بوجود آورند یا نه!! ]]>
مدل های عروس: 2011-12-24T07:13:31+01:00 2011-12-24T07:13:31+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/178 حمید رضا جوکار عروس عادی : با اجازه بزرگترها بله (این اصولا مثل بچه آدم بله رو میگه و قال قضیه رو میکنه.) عروس لوس: بع..........له... (عروسهای لوس رو باید فقط سپرد به داماد و حجله...) عروس زیادی مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دایی جون، عمه جون،...، زن عمو کوچیکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ... ، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسی خانوم جون ، ... ، ... (این عروس خانوم آخر هم یادش میره بگه بله واسه همین دوباره از اول شروع میکنه به اجازه گرفتن ... !) عروس خارج رفته: " با پرمیشن از گریت ترهای
عروس عادی : با اجازه بزرگترها بله (این اصولا مثل بچه آدم بله رو میگه و قال قضیه رو میکنه.)

عروس لوس: بع..........له... (عروسهای لوس رو باید فقط سپرد به داماد و حجله...)

عروس زیادی مؤدب: با اجازه پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، دایی جون، عمه جون،...، زن عمو کوچیکه، نوه خاله عمه شکوه، اشکان کوچولو، ... ، مرحوم زن آقاجان بزرگه ، قدسی خانوم جون ، ... ، ... (این عروس خانوم آخر هم یادش میره بگه بله واسه همین دوباره از اول شروع میکنه به اجازه گرفتن ... !)

عروس خارج رفته: " با پرمیشن از گریت ترهای فامیل ... آو یس (این هم باید به سرنوشت عروس لوس برسه تا شاید آدم بشه)

عروس خجالتی: اوهوم

عروس پاچه ورمالیده: به کوری چشم پدر شوهر و مادر شوهر و همه فک و فامیل این بزغاله (اشاره به داماد) آره....
( وضعیت داماد کاملا قابل پیش بینی است)

عروس رشتی: اووو اگر اهالی محل موافقند بنده مخالفتی ندارم

عروس هنرمند: با اجازه تمامی اساتیدم، استاد رخشان بنی اعتماد، استاد مسعود کیمیایی، ...، اساتید برجسته تاتر، استاد رفیعی، ... ، مرحوم نعمت ا.. گرجی ، شیر علی قصاب هنرمند، روح پر فتوه مرحومه مغفوره مرلین مونرو، مرحوم مارلین دیتریش، مرحوم مغفور گری گوری پک و ... آری میپذیرم که به پای این اتللوی خبیث بسوزم چو پروانه بر سر آتش

عروس داش مشتی: با اجزه بروبچس مُجلی نیست من که پایه ام ... (با عرض تشکر از داش اسی عزیز)

عروس زیادی مؤمن و معتقد: بسم ا.. الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ... اعوذ با... منم شیطان رجیم یس و القرآن الحکیم .... الی آخر .... ( و در آخر ) نعم (دلم به حال داماد مفلوکِ خاک بر سر میسوزه که احتمالا توی حجله عروس خانوم یه دور براش مفاتیح رو ختم میکنه تا بعد ... استغفر ا...)

 

عروس فمنیست: یعنی چی؟! چه معنی داره همش ما بگیم بله ... چقدر زن باید تو سری خور باشه چرا همش از ما سؤال میپرسن ! ... یه بار هم از این مجسمه بلاهت (اشاره به داماد) بپرسین ... (اصولا این قوم فمنیست جنبه ندارن که بهشون احترام بذارن و یه چیزی ازشون بپرسن ... فقط باید زد تو سرشون و بهشون گفت همینه که هست میخوای بخواه نمیخوای هم XXX لقت)

]]>
نامه مادر غضنفر 2011-12-24T07:12:31+01:00 2011-12-24T07:12:31+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/177 حمید رضا جوکار غضنفر جان سلام! ما اینجا حالمام خوب است. امیدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. این نامه را من میگویم و جعفر خان کفاش براید مینویسد. بهش گفتم که این غضنفر ما تا کلاس سوم بیشتر نرفته و نمیتواند تند تند بخواند،‌ آروم آروم بنویس که پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند.&nbsp;وقتی تو رفتی ما هم از آن خانه اسباب کشی کردیم. پدرت توی صفحه حوادت خوانده بود که بیشتر اتفاقا توی 10 کیلومتری خانه ما اتفاق میافته. ما هم 10 کیلومتر اینورتر اسباب کشی کردیم. اینجوری دیگر لازم نیست که پدرت هر روز بیخودی غضنفر جان سلام! ما اینجا حالمام خوب است. امیدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. این نامه را من میگویم و جعفر خان کفاش براید مینویسد. بهش گفتم که این غضنفر ما تا کلاس سوم بیشتر نرفته و نمیتواند تند تند بخواند،‌ آروم آروم بنویس که پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند.
 وقتی تو رفتی ما هم از آن خانه اسباب کشی کردیم. پدرت توی صفحه حوادت خوانده بود که بیشتر اتفاقا توی 10 کیلومتری خانه ما اتفاق میافته. ما هم 10 کیلومتر اینورتر اسباب کشی کردیم. اینجوری دیگر لازم نیست که پدرت هر روز بیخودی پول روزنامه بدهد. آدرس جدید هم نداریم. خواستی نامه بفرستی به همان آدرس قبلی بفرست. پدرت شماره پلاک خانه قبلی را آورده و اینجا نصب کرده که دوستان و فامیل اگه خواستن بیان اینجا به همون آدرس قبلی بیان.
آب و هوای اینجا خیلی خوب نیست. همین هفته پیش دو بار بارون اومد. اولیش 4 روز طول کشید ،‌دومیش 3 روز . ولی این هفته دومیش بیشتر از اولیش طول کشید
غضنفر جان،‌آن کت شلوار نارنجیه که خواسته بودی را مجبور شدم جدا جدا برایت پست کنم. آن دکمه فلزی ها پاکت را سنگین میکرد. ولی نگران نباش دکمه ها را جدا کردم وجداگانه توی کارتن مقوایی برایت فرستادم.
پدرت هم که کارش را عوض کرده. میگه هر روز 800،‌ 900 نفر آدم زیر دستش هستن. از کارش راضیه الحمدالله. هر روز صبح میره سر کار تو بهشت زهرا،‌ چمنهای اونجا رو کوتاه میکنه و شب میاد خونه.
ببخشید معطل شدی. جعفر جان کفاش رفته بود دستشویی حالا برگشت.
دیروز خواهرت فاطی را بردم کلاس شنا. گفتن که فقط اجازه دارن مایو یه تیکه بپوشن. این دختره هم که فقط یه مایو بیشتر نداره،‌اون هم دوتیکه است. بهش گفتم ننه من که عقلم به جایی قد نمیده. خودت تصمیم بگیر که کدوم تیکه رو نپوشی.
اون یکی خواهرت هم امروز صبح فارغ شد. هنوز نمیدونم بچه اش دختره یا پسره . فهمیدم بهت خبر میدم که بدونی بالاخره به سلامتی عمو شدی یا دایی.
راستی حسن آقا هم مرد! مرحوم پدرش وصیت کرده بود که بدنش را به آب دریا بندازن. حسن آقا هم طفلکی وقتی داشت زیر دریا برای مرحوم پدرش قبرمیکند نفس کم آورد و مرد!‌شرمنده.
همین دیگه .. خبر جدیدی نیست.
قربانت .. مادرت.

راستی:‌غضنفر جان خواستم برات یه خرده پول پست کنم، ‌ولی وقتی یادم افتاد که دیگه خیلی دیر شده بود و این نامه را برایت پست کرده بودم.

]]>
شش نکته بسیار بسیار جالب و زیبا در مورد کتاب 2011-12-24T07:11:35+01:00 2011-12-24T07:11:35+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/176 حمید رضا جوکار ۩&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;در روی جلد کتابهای اولیه هیچ چیز،حتی نام کتاب و نام نویسنده نوشته نمی شد.۩ در زمانهای قدیم کتابها بصورت بر عکس در قفسه های کتابخانه قرار می گرفتند؛یعنی عطف کتاب در داخل قفسه و بخشی که شامل ورق ها می شد در بیرون قرار می گرفت.۩ لغت book (معادل انگلیسی کتاب) از زبان دانمارکی گرفته شده است.در زمانهای بسیار قدیم دانمارکی ها برای نوشتن از پوست درخت غوشه که در زبان خودشان آن را bog می نامیدند،استفاده می کردند.انگلیسیها پس از آشنایی با این پوستها کلمه book&nbsp; ر

۩     در روی جلد کتابهای اولیه هیچ چیز،حتی نام کتاب و نام نویسنده نوشته نمی شد.
۩ در زمانهای قدیم کتابها بصورت بر عکس در قفسه های کتابخانه قرار می گرفتند؛یعنی عطف کتاب در داخل قفسه و بخشی که شامل ورق ها می شد در بیرون قرار می گرفت.
۩ لغت book (معادل انگلیسی کتاب) از زبان دانمارکی گرفته شده است.در زمانهای بسیار قدیم دانمارکی ها برای نوشتن از پوست درخت غوشه که در زبان خودشان آن را bog می نامیدند،استفاده می کردند.انگلیسیها پس از آشنایی با این پوستها کلمه book  را از bog  اقتباس کردند.
۩ بزرگترین کتاب دنیا 300 صفحه دارد،طولش 3 متر و وزنش 257 کیلو گرم است.
۩ بزرگترین کتابخانه دنیا در واشنگتن دی سی آمریکاست و کتابخانه کنگره نام دارد.طول قفسه های این کتابخانه به حدی زیاد است که اگر سوار یک ماشین شوید و با سرعت 70 کیلومتر در ساعت برانید برای رسیدن به انتهای قفسه های آن باید حدود هشت ساعت در سفر باشید.
۩ در زمانهای قدیم کتابها به صورت صحافی نشده و در دسته های 24 ورقی بفروش می رسید.بنابراین اگر کسی کتاب می خرید باید به یک صحاف هم مراجعه می کرد و ورقه هایی را که خریده بود برای صحافی در اختیار او قرار می داد.

]]>
مطلبی آموزنده 2011-12-24T07:10:56+01:00 2011-12-24T07:10:56+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/175 حمید رضا جوکار بر سنگ مزار کشـیـشـی چنین نوشته بود جوان که بودم ، می خواستم دنیا را ارشاد و متحول کنم و به این دلیل به کلیسا پیوستم.چند سال بعد عاجز از ایجاد تحول در دنیا ، تصمیم گرفتم تمرکزم را روی مردم کشورم بگذارم و مدتی بعد ، تمرکزم را روی شهرم گذاشتم و کمی بعد روی محله ای که کلیسایم درآن بود. به میانسالی که رسیدم خسته و عاجز از ایجاد تحول در دنیا و کشور وشهر و محله ام ، تصمیم گرفتم فقط به خانواده ام بپردازم . وقتی به پیری رسیدم ، دیدم تنها کسی که قادر به ایجاد تحول دراو بوده ام ، "خودم" بود بر سنگ مزار کشـیـشـی چنین نوشته بود جوان که بودم ، می خواستم دنیا را ارشاد و متحول کنم و به این دلیل به کلیسا پیوستم.چند سال بعد عاجز از ایجاد تحول در دنیا ، تصمیم گرفتم تمرکزم را روی مردم کشورم بگذارم و مدتی بعد ، تمرکزم را روی شهرم گذاشتم و کمی بعد روی محله ای که کلیسایم درآن بود. به میانسالی که رسیدم خسته و عاجز از ایجاد تحول در دنیا و کشور وشهر و محله ام ، تصمیم گرفتم فقط به خانواده ام بپردازم . وقتی به پیری رسیدم ، دیدم تنها کسی که قادر به ایجاد تحول دراو بوده ام ، "خودم" بوده ام و امروز که در آستانه مرگم ، اعتراف می کنم که اگر از ابتدا به ایجاد تحول و آگاهی در خودم پرداخته بودم ، چه بسا شعاع آن به خانواده ؛ محله ؛ شهرو کشورم هم گسترده می شد و چه بسا می توانستم در دنیا تحولی به وجود بیاورم

]]>
وصیت مرد خسیس و تعهد همسر 2011-12-24T07:09:37+01:00 2011-12-24T07:09:37+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/174 حمید رضا جوکار روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و داریی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم . او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت دفن کند. زن نیز قول داد که چنین کند. چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را واداع کرد. زن نیز قول داد که چنین کند.وقتی ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را بجا آوردند و می خواستند تابوت مرد را ببندند و ان را در قبر بگذارند، ناگهان همسرش گفت: صبر کنید. من باید به وصیت شوهر مرحومم روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و داریی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم . او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت دفن کند. زن نیز قول داد که چنین کند. چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را واداع کرد. زن نیز قول داد که چنین کند.وقتی ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را بجا آوردند و می خواستند تابوت مرد را ببندند و ان را در قبر بگذارند، ناگهان همسرش گفت: صبر کنید. من باید به وصیت شوهر مرحومم عمل کنم. بگذارید من این صندوق را هم در تابوتش بگذارم. دوستان آن مرحوم که از کار همسرش متعجب شده بودند به او گفتند آیا واقعا حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟ زن گفت: من نمی توانستم بر خلاف قولم عمل کنم. همسرم از من خواسته بود که تمامی دارایی اش را در تابوتش بگذارم و من نیز چنین کردم. البته من تمامی دارایی هایش را جمع کردم و وجه آن را در حساب بانکی خودم ذخیره کردم. در مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم نوشتم و آن را در تابوتش گذاشتم، تا اگر توانست آن را وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند

]]>
برج العرب، جالب ترین ترین هتل جهان (دوبی) 2011-12-24T07:08:06+01:00 2011-12-24T07:08:06+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/173 حمید رضا جوکار برج العرب، جالب ترین ترین هتل جهان (دوبی) این هتل در یک جزیره مصنوعی کوچک روی آب قرار دارد و شبیه به بادبان کشتی ساخته شده. ارتفاع ساختمان آن ۳۲۱ متر است. هفت طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا است. کوچک‌ترین اتاق هتل ۱۶۹ و بزرگ‌ترین اتاق آن ۷۸۰ متر مربع مساحت دارند. هر سوئیت یک لب تاپ، اسکنرو پرینتر مخصوص به خود را دارد. یکی از رستوران های این هتل رستوران المهارا (به معنی صدف) می‌باشد که دسترسی به آن توسط یک زیر دریایی شبیه سازی شده امکان پذیر است و آکواریوم‌های زیبایی را به نمای

برج العرب دوبی جالب ترین هتل جهان

برج العرب، جالب ترین ترین هتل جهان (دوبی)

این هتل در یک جزیره مصنوعی کوچک روی آب قرار دارد و شبیه به بادبان کشتی ساخته شده.
ارتفاع ساختمان آن ۳۲۱ متر است.

هفت طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا است.
کوچک‌ترین اتاق هتل ۱۶۹ و بزرگ‌ترین اتاق آن ۷۸۰ متر مربع مساحت دارند.

هر سوئیت یک لب تاپ، اسکنرو پرینتر مخصوص به خود را دارد.
یکی از رستوران های این هتل رستوران المهارا (به معنی صدف) می‌باشد
که دسترسی به آن توسط یک زیر دریایی شبیه سازی شده امکان پذیر است
و آکواریوم‌های زیبایی را به نمایش می‌گذارد.
این آکواریوم‌ها دربرگیرنده بیش از یک میلیون لیتر آب است.
شیشه آکواریوم از اکریلیک ساخته شده و برای کاهش تاثیر بزرگ نمایی حدود ۱۸ cm ضخامت دارد.
این رستوران در میان ۱۰ رستوران برتر دنیا قرار دارد.

صاحبان هتل آن را ۷ ستاره می‌خوانند.

برای یک شب اقامت در یک اتاق یک نفره در این
هتل باید حدودا یک و نیم میلیون تومان پول بدید!

هزینه اقامت در سوئیت سلطنتی حدودا شبی 25میلیون تومان می شه!

برای اینکه فقط وارد لابی و یا رستوران هتل بشید، و محیطش رو تماشا کنید،
باید 50هزار تومان ورودی پرداخت کنید!

 

برج العرب دوبی جالب ترین هتل جهان

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آنها کلیک کنید

برج العرب دوبی جالب ترین هتل جهان

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آنها کلیک کنید

]]>
چندین مورد برای اینکه به ایرانی بودن خود افتخار کرد! 2011-12-24T07:06:25+01:00 2011-12-24T07:06:25+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/172 حمید رضا جوکار آیا میدانید : اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند . آیا میدانید : اولین مردمانی كه قاره آمریكا را كشف كردند ایراینان بودند و كریستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره پیمایی افتادند . آیا میدانید : اولین مردمانی كه سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع كرد ایرانیان بودند . آیا میدانید : اولین مردمانی كه اسب را به جهان هدیه كردند ایرانیان بودند . آیا میدانید : اولین مردمانی كه حیوانات

آیا میدانید : اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه قاره آمریكا را كشف كردند ایراینان بودند و كریستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره پیمایی افتادند .آیا میدانید : اولین مردمانی كه سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع كرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه اسب را به جهان هدیه كردند ایرانیان بودند . آیا میدانید : اولین مردمانی كه حیوانات خانگی را تربیت كردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه مس را كشف كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه آتش را در جهان كشف كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه ذوب فلزات را آغاز كردند ایرانیان بودند در شهر سیلك در اطراف كاشان .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه كشاورزی را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه نخ را كشف كردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه سکه را در جهان ضرب كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه كشتی یا زورق را ساختند ایرانیان بودند به فرمان یكی از پادشاهان زن ایرانی.

آیا میدانید : اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند ایراینان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه مقیاس سنجش اجسام را كشف كردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی كه قاره آمریكا را كشف كردند ایراینان بودند و كریستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهای ایرانی كه در كتابخانه واتیكان بوده به فكر قاره پیمایی افتادند .

آیا میدانید : كلمه شاهراه از راهی كه كورش کبیر بین سارد پایتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته شده است .

آیا میدانید : كورش كبیر در شوروی سابق شهری ساخت به نام كورپولیس كه خجند امروزی نام دارد .

آیا میدانید : كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای آنان احترام گذاشت و در همان معبد كه بیش از 1000 متر بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاج گذاری كرد .

آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران توسط كورش كبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته شد .

آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری كه كورش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد برای جلوگیری از تهاجم اقوام شمالی ساخت ، ساخته شد .

آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و كشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را كورش كبیر در ایران پایه گذاری كرد .

آیا میدانید : كمبوجبه فرزند كورش بدلیل كشته شدن 12 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر كرد . اكنون در مصر یك نقاشی دیواری وجود دارد كه كمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد . او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نكرد و بی احترامی به آنان ننمود .

آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران كه در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار 520 قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر تهاد و برای همین مناسبت 2 نوع سكه طرح دار با نام داریك ( طلا ) و سیكو ( نقره ) را در اختیار مردم قرار داد كه بعدها رایج ترین پولهای جهان شد .

آیا میدانید : داریوش كبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت كاملا رایگان بنیان گذاشت كه به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند كه به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی كرد كه بعدها خط پهلوی نام گرفت . ( داریوش به حق متعلق به زمان خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود می اندیشید . )

آیا میدانید : داریوش در پایئز و زمستان 518 - 519 قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با كمك چندین تن از معماران مصری بروی كاغد آورد .

آیا میدانید : داریوش بعد از تصرف بابل 25 هزار یهودی برده را كه در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد كرد ..

آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ كورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب چین میرفت كه بعدها جاده ابریشم نام گرفت .

آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش كبیر به صورت ماكت ساخته شد تا از بزرگترین كاخ آسیا شبیه سازی شده باشد كه فقط ماكت كاخ پرسپولیس 3 سال طول كشید و کل ساخت کاخ ?? سال به طول انجامید .

آیا میدانید : داریوش برای ساخت كاخ پرسپولیس كه نمایشگاه هنر آسیا بوده 25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر استادكار هر 5 روز یكبار یك سكه طلا ( داریك ) می داده و به هر خانواده از كارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن - كره - عسل و پنیر میداده است و هر 10 روز یكبار استراحت داشتند .

آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت كاخ به كارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است كه به گفته مورخان گران ترین كاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است كه در همان زمان در مصر كارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق نیز همراه بوده است .

آیا میدانید : تقویم كنونی ( ماه 30 روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی "دنی تون" بسیج كرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 عید مذهبی و 31 روز تعطیلی رسمی كه یكی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است .

آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گزاری كرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع كنند .

آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه - وزارت آب - سازمان املاك -سازمان اطلاعات - سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد .

آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد .

آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان كه جزوی از امپراطوری ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد .

آیا میدانید : فیثاغورث كه بدلایل مذهبی از كشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش كبیر دارای یك زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد .

آیا میدانید : در طول سلطنت داریوش كبیر 242 حكمران بر علیه او شورش كرده بودند و او پادشاهی بوده كه با 242 مورد شورش مقابله كرد و همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد . او در سال آخر پادشاهی به اندازه 10 میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت . *** داریوش در سال 521 قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم ..

]]>
درمورد بدن خود چه می دانیم؟ 2011-12-24T07:05:52+01:00 2011-12-24T07:05:52+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/171 حمید رضا جوکار اسکلت بدن انسان دارای 243قطعه استخوان است که به وسیلۀ 160مفصل به همدیگر متصلند. تعدادضربان قلب درانسان بالغ وسالم 70الی75باردردقیقه ودراطفال 90تا100باردردقیقه است. قلب انسان سالم به طور متوسط 16000لیترخون راروزانه به سراسربدن می رساند. گرمترین نقطه بدن جگراست که درحدود6/39درجه حرارت دارد. سردترین نقطه بدن کف پاهاست که تقریباً 20درجه حرارت دارد. طول رگ های بدن انسان در حدود 560هزار کیلومتر است. سریعترین عضلات بدن انسان،عضلات زبان است. تعدادتنفس درشخص بالغ وسالم 16الی18مرتبه در دقیقه است. محکمترین

اسکلت بدن انسان دارای 243قطعه استخوان است که به وسیلۀ 160مفصل به همدیگر متصلند.
تعدادضربان قلب درانسان بالغ وسالم 70الی75باردردقیقه ودراطفال 90تا100باردردقیقه است.
قلب انسان سالم به طور متوسط 16000لیترخون راروزانه به سراسربدن می رساند.
گرمترین نقطه بدن جگراست که درحدود6/39درجه حرارت دارد.
سردترین نقطه بدن کف پاهاست که تقریباً 20درجه حرارت دارد.
طول رگ های بدن انسان در حدود 560هزار کیلومتر است.
سریعترین عضلات بدن انسان،عضلات زبان است.
تعدادتنفس درشخص بالغ وسالم 16الی18مرتبه در دقیقه است.
محکمترین استخوان بدن،ساق پا است.
طول قدهرانسان به اندازه8وجب دست خوداست.
درهر100کیلوگرم بدن انسان60کیلوگرم آب وجوددارد.
یک انسان کامل می تواندمدت 115ساعت نخوابد.
درطول 24ساعت شبانه روز،1000لیترخون در شش های یک انسان به گردش درمی آید.
درون هر شُش حدودیک میلیون کیسۀکوچک است که هوا وارد آنها می شود.
روزانه560الی700لیتراکسیژن توسط ریه ها به خون می رسد.
قلب انسان که عضله ای تقریباًبه اندازه یک مشت گره کرده است،روزانه به طور متوسط 110هزاربار می زند.
در سطح زبان انسان،پرزهایی وجودداردواعصاب چشایی به این پرزها مربوطند.
انسان می تواندمدت3ساعت درآب بسیارگرم(جوش)مقاومت کندوعکس العمل بدن پس از این مدت،گیجی،تهوع،کاهش موقتی فوه بینایی و شنوایی و 2برابرشدن ضربان قلب است.
انسان می توانددرحال حرکت،سرمای75درجه سانتیگرادزیرصفررادرمدتی تحمل کند؛به شرط آنکه دارای لباس زمستانی باشد.
طول روده کوچک 8متروقطرآن3سانتیمتر است و ضخامت جدارآن روده بین2الی3میلیمتراست؛درحالی که طول روده بزرگ 5/1متروقطرآن حدود10سانتیمتراست.

]]>
آیا می دانید غبار روی صفحه مانیتور کامپییوتر، سمی است ؟ 2011-12-24T07:05:25+01:00 2011-12-24T07:05:25+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/170 حمید رضا جوکار یافته های حاصل از تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که غبار موجود بر صفحه مانیتور و تلویزیون سمی ترین و آلوده ترین غبارهاست. محققان معتقدند که غبار روی مانیتور رایانه ها به علت دارا بودن مواد شیمیایی می تواند به میزان زیادی در بروز اختلال تولید مثل و بیماریهای عصبی موثر واقع شده و بسیار خطر آفرین باشد. این غبارها در مانیتورهای صفحه مسطح، بسیار سمی تر از دیگر انواع این صفحه ها ست پژوهشگران توصیه کرده اند که از دست زدن به صفحه مانیتور به شدت خودداری کرده و همچنین یک روز در میان صفحه مانی یافته های حاصل از تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که غبار موجود بر صفحه مانیتور و تلویزیون سمی ترین و آلوده ترین غبارهاست. محققان معتقدند که غبار روی مانیتور رایانه ها به علت دارا بودن مواد شیمیایی می تواند به میزان زیادی در بروز اختلال تولید مثل و بیماریهای عصبی موثر واقع شده و بسیار خطر آفرین باشد. این غبارها در مانیتورهای صفحه مسطح، بسیار سمی تر از دیگر انواع این صفحه ها ست پژوهشگران توصیه کرده اند که از دست زدن به صفحه مانیتور به شدت خودداری کرده و همچنین یک روز در میان صفحه مانیتور رایانه را با استفاده از دستمال مرطوب تمیز کنند.
]]>
اگه مرد شما كامپیوتری باشد !! 2011-12-24T07:03:45+01:00 2011-12-24T07:03:45+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/169 حمید رضا جوکار مرد اینترنتی: همیشه به سختی در دسترس است مرد سروری: همیشه زمانی که شما به او نیاز دارید مشغول است. مرد ویندوزی: همه می دونند که قادر نیست هیچ کاری رو به درستی انجام بده اما هیچ کس قادر نیست بدون او زندگی کند. مرد ایکسلی: همه می گن که قادره کارهای زیادی انجام بده، اما شما همیشه فقط برای کارهای ابتدایی تان ازش استفاده می کنید. مرد داسی (D.O.S): همه اون رو داشتند و تجربه اش کردند ولی هیچ کس دیگه نمی خواد داشته باشدش. مرد ویروسی: شما اصلاً انتظارش نداشتید، اما اون خودش می یاد و خودش مرد اینترنتی: همیشه به سختی در دسترس است

مرد سروری: همیشه زمانی که شما به او نیاز دارید مشغول است.

مرد ویندوزی: همه می دونند که قادر نیست هیچ کاری رو به درستی انجام بده اما هیچ کس قادر نیست بدون او زندگی کند.

مرد ایکسلی: همه می گن که قادره کارهای زیادی انجام بده، اما شما همیشه فقط برای کارهای ابتدایی تان ازش استفاده می کنید.

مرد داسی (D.O.S): همه اون رو داشتند و تجربه اش کردند ولی هیچ کس دیگه نمی خواد داشته باشدش.

مرد ویروسی: شما اصلاً انتظارش نداشتید، اما اون خودش می یاد و خودش رو به شما وصل می کنه و از همه داشته های شما استفاده می کنه. اگه شما سعی کنید که از خودتون دورش کنید، بعضی از داشته هاتون رو از دست می دین. اما اگه نگهش دارید، هر چی دارین رو از دست می دین.

مردم اسکرین سیوری (screen saver): اون هیچ ارزشی نداره ولی حداقل اون جالبه.

مرد رمی (Ram): وقتی ازش جدا می شید، اون همه چیز رو فراموش می کنه.

مرد هادری (Hard disk): همه چیز رو برای همیشه یادش می مونه.

مرد مولتی مدیایی: اون یه کاری می کنه چیزهای وحشتناک زیبا به نظر برسن.

مرد کاربری: اون همیشه همه چیز رو به هم می ریزه، اما همیشه می گه من بیشتر و بیشتر می خوام.

مردی سی دی رامی (CD-Rom): اون همیشه تندتر تندتر هست. ]]>
خواستگاری خر 2011-12-24T07:03:14+01:00 2011-12-24T07:03:14+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/168 حمید رضا جوکار خری آمد به سوی مادر خویش بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش برو امشب برایم خواستگاری اگر تو بچه ات را دوست داری خر مادر بگفتا ای پسر جان تو را من دوست دارم بهتر از جان ز بین این همه خرهای خوشگل یکی را کن نشان چون نیست مشکل خرک از شادمانی جفتکی زد کمی عرعر نمود و پشتکی زد بگفت مادر به قربان نگاهت به قربان دو چشمان سیاهت خر همسایه را عاشق شدم من به زیبایی نباشد مثل او زن بگفت مادر برو پالان به تن کن برو اکنون بزرگان را خبر کن به آداب و رسومات زمانه شدند داخل به رسم عاقل خری آمد به سوی مادر خویش
بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش
برو امشب برایم خواستگاری
اگر تو بچه ات را دوست داری
خر مادر بگفتا ای پسر جان
تو را من دوست دارم بهتر از جان
ز بین این همه خرهای خوشگل
یکی را کن نشان چون نیست مشکل
خرک از شادمانی جفتکی زد
کمی عرعر نمود و پشتکی زد
بگفت مادر به قربان نگاهت
به قربان دو چشمان سیاهت
خر همسایه را عاشق شدم من
به زیبایی نباشد مثل او زن
بگفت مادر برو پالان به تن کن
برو اکنون بزرگان را خبر کن
به آداب و رسومات زمانه
شدند داخل به رسم عاقلانه
دو تا پالان خریدند پای عقدش
یه افسار طلا با پول نقدش
خریداری نمودند یک طویله
همانطوری که رسم است در قبیله
خر عاقد کتاب خود گشایید
وصال عقد ایشان را نمایید
دوشیزه خر خانم آیا رضایی
به عقد ایشان در نمایید
یکی از حاضرین گفتا به خنده
عروس خانم به گل چیدن برفته
برای بار سوم خر بپرسید
که خر خانم سرش یکباره جنبید
خران عرعر کنان شادی نمودند
به یونجه کام خود شیرین نمودند
به امید خوشی و شادمانی
برای این دو خر در زندگانی ]]>
آیا می دانید؟ (1) 2011-12-24T07:02:24+01:00 2011-12-24T07:02:24+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/167 حمید رضا جوکار سوسکها قادرن با سرعت یه متر در ثانیه بدون .خرگوش بدون اینکه سرش رو بربرگردونه میتونه پشت سرش رو ببینه .کانادا یه واژه هندیه به معنی روستای بزرگ .98 درصد وزن آب اکسیژنه .قلب یه وال فقط 9 بار در دقیقه می تپه .سنجاقک ها فقط 24 ساعت زندگی می کننقلب میگو توی سرشه .پیچ گوشتی قبل از پیچ اختراع شد .در هفته 2 زبان در جهان منقرض میشه .90 درصد سم مارها پروتئینه .سرود ملی زبان یونان از 158 بیت تشکیل شده .لئوناردو داوینچی مخترع قیچیه .ظروف پلاستیکی 50 سال طول میکشه تا تجزیه بشن .همه پستانداران به جز انسان


سوسکها قادرن با سرعت یه متر در ثانیه بدون .

خرگوش بدون اینکه سرش رو بربرگردونه میتونه پشت سرش رو ببینه .

کانادا یه واژه هندیه به معنی روستای بزرگ .

98 درصد وزن آب اکسیژنه .

قلب یه وال فقط 9 بار در دقیقه می تپه .

سنجاقک ها فقط 24 ساعت زندگی می کنن

قلب میگو توی سرشه .

پیچ گوشتی قبل از پیچ اختراع شد .

در هفته 2 زبان در جهان منقرض میشه .

90 درصد سم مارها پروتئینه .

سرود ملی زبان یونان از 158 بیت تشکیل شده .

لئوناردو داوینچی مخترع قیچیه .

ظروف پلاستیکی 50 سال طول میکشه تا تجزیه بشن .

همه پستانداران به جز انسان و میمون کوررنگند .

تمام قوهای انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیسه .

جلیقه ضد گلوله برف پاک کن اتومبیل و پرینتر لیزری از اختراعات خانمهاس .


]]>
ایمیل از دیار باقی 2011-12-24T07:01:52+01:00 2011-12-24T07:01:52+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/166 حمید رضا جوکار روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجه میشود که هتل به کامپیوتر مجهز است . تصمیم میگیرد به همسرش ایمیل بزند . نامه را مینویسد اما در تایپ ادرس گیرنده دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شود نامه را میفرستد . در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی ، زنی که تازه از مراسم خاک سپاری همسرش به خانه باز گشته بود با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا اشنایان داشته باشه به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند . اما پس از خواندن اولین نامه غش میکند و بر زمی روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجه میشود که هتل به کامپیوتر مجهز است . تصمیم میگیرد به همسرش ایمیل بزند . نامه را مینویسد اما در تایپ ادرس گیرنده دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شود نامه را میفرستد . در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی ، زنی که تازه از مراسم خاک سپاری همسرش به خانه باز گشته بود با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا اشنایان داشته باشه به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند . اما پس از خواندن اولین نامه غش میکند و بر زمین می افتد. پسر او با هول و هراس به سمت اتاق مادرش میرود و مادرش را بر نقش زمین میبیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور می افتد
گیرنده : همسر
موضوع : من رسیدم
عزیزم میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی . راستش انها اینجا کامپیوتر دارند و هر کس به اینجا می اد میتونه برای عزیزانش نامه بفرسته . من همین الان رسیدم و همه چیز را چک کردم . همه چیز برای ورود تو رو به راهه . فردا میبینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشه . وای چه قدر اینجا گرمه. ]]>
زن از دیدگاه بزرگان 2011-12-24T06:59:06+01:00 2011-12-24T06:59:06+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/165 حمید رضا جوکار زن شاهکار خلقت است . برنارد شاودر دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل . مالربانتقام شیرین است مخصوصا برای زنان . بایرونتمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است . امرسونزن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست . آناتول فرانساگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟ . ناپلئونمردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت. برنارد شاونگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است . آرتور شوپنهاوربه سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن ! . فردریش نیچهمردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان .

زن شاهکار خلقت است . برنارد شاو

در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل . مالرب

انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان . بایرون

تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است . امرسون

زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست . آناتول فرانس

اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟ . ناپلئون

مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت. برنارد شاو

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است . آرتور شوپنهاور

به سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن ! . فردریش نیچه

مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان . رومن رولان

اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگیرید، به‌جای‌ خویشاوند ارباب‌ خواهید داشت‌. لئوپول

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسیه

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد . بردون

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند . رابیندرانات تاگور

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد . ارهارد

هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند . لرد بایرن

زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است. گوته

زنانیکه می خواهند مرد باشند،زنانی هستند که نمی دانند زن هستند .الکساندر دوما

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا

زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود . هرود

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. لامارتین

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش . ویلیام شکسپیر

جنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز خود دور می شود . فردریش نیچه

شیرین ترین سخنان در زندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است . جورج ولز
زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زیبا جلوه دهند. برنارد شاو

هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است . شیلر

زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد, و مرد عاقل می گذارد که زنش اورا تربیت کند . مارک تواین

هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند . جونسون

مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . ارد بزرگ

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند. داستایوفسکی

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . ارد بزرگ

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است . اقبال لاهوری

آیندۀ اجتماع در دست مادران است . اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد . ابوفور

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است . میشل

]]>
به ضعیف تر از خودتون زور نگین! 2011-12-24T06:58:48+01:00 2011-12-24T06:58:48+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/164 حمید رضا جوکار یک بار چهار تا مورچه داشتند می رفتند که فیلی را دیدند که به سمت شان در حال حرکت است. مورچه اولی گفت باید بکشیمش. مورچه دومی گفت که باید پاشو بشکونیم و ولش کنیم بره مورچه سومی گفت که نه فقط بیاید از سر راه برش داریم موچه چهارمی گفت که نه بیان بذاریم بره. آخه ما چهار نفریم اما اون تنهاست باحال بود نه؟؟ یک بار چهار تا مورچه داشتند می رفتند که فیلی را دیدند که به سمت شان در حال حرکت است.
مورچه اولی گفت باید بکشیمش.
مورچه دومی گفت که باید پاشو بشکونیم و ولش کنیم بره
مورچه سومی گفت که نه فقط بیاید از سر راه برش داریم
موچه چهارمی گفت که نه بیان بذاریم بره. آخه ما چهار نفریم اما اون تنهاست
باحال بود نه؟؟ ]]>
آیا می دانستید مارمولک استرالیایی سخت ترین بارداری را دارد ؟ 2011-12-24T06:57:55+01:00 2011-12-24T06:57:55+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/163 حمید رضا جوکار دانشمندان دریافته اند، نوعی مارمولک استرالیایی سخت ترین دوران باداری در میان جانوران و انسان ها را پشت سر می گذارد.دانشمندان اعلام کردند به جهت محدودیت های خاص آناتومیکی در مارمولک و به ویژه گونه استرالیایی آن، بچه مارمولک زمانی به دنیا می آید که بالغ بر یک سوم وزن مارمولک بالغ وزن دارد.به گفته دانشمندان از آنجا که در دوران بارداری مارمولک هیچ گونه فضای اضافی برای قرار گرفتن بچه مارمولک در بدن مادر وجود ندارد، حیوان بالغ بیشترین درد را تحمل می کند.بر اساس گزارش ای.بی.سی، دانشمندان هن

دانشمندان دریافته اند، نوعی مارمولک استرالیایی سخت ترین دوران باداری در میان جانوران و انسان ها را پشت سر می گذارد.

دانشمندان اعلام کردند به جهت محدودیت های خاص آناتومیکی در مارمولک و به ویژه گونه استرالیایی آن، بچه مارمولک زمانی به دنیا می آید که بالغ بر یک سوم وزن مارمولک بالغ وزن دارد.

به گفته دانشمندان از آنجا که در دوران بارداری مارمولک هیچ گونه فضای اضافی برای قرار گرفتن بچه مارمولک در بدن مادر وجود ندارد، حیوان بالغ بیشترین درد را تحمل می کند.

بر اساس گزارش ای.بی.سی، دانشمندان هنرنمایی مارمولک بالغ در به دنیا آوردن بچه خود را معادل دردی عنوان کرده اند که قرار باشد زنی نوزاد 7 کیلوگرمی را به دنیا آورد.

دانشمندان که در صحرای استرالیای جنوبی به بررسی این موضوع پرداخته اند گفتند: هیچ موجود دیگری در دنیا چنین دردی را در دوران بارداری تحمل نمی کند

]]>
چهل دانستنی عجیب و خواندنی 2011-12-24T06:57:18+01:00 2011-12-24T06:57:18+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/162 حمید رضا جوکار 1-داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی میکرد!2- هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت!3- مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند!4- هر انسان تا 8 ثانیه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است!5- اغلب مارها 6 ردیف دندان دارند!!6- وقتی به خورشید نگاه می کنید 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید7- قلب میگو در سر آن واقع است8- ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال در برابر تجزیه مقاومند9- حدود 250 نفر از محققان ( ناسا ) ایرانی هستند و رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است10- دانشمندان دریافته اند

1-داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی میکرد!

2- هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت!

3- مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند!

4- هر انسان تا 8 ثانیه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است!

5- اغلب مارها 6 ردیف دندان دارند!!

6- وقتی به خورشید نگاه می کنید 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید

7- قلب میگو در سر آن واقع است

8- ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال در برابر تجزیه مقاومند

9- حدود 250 نفر از محققان ( ناسا ) ایرانی هستند و رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است

10- دانشمندان دریافته اند مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه میکشند

11- حس بویائی مورچه با سگ برابری میکند

12- کوچکترین سگ دنیا ((دارکیده پتز بورگ)) نام دارد که 600 گرم وزن دارد

13- آیا میدانستید تصمیم بر این بود که کوکا کولا به عنوان دارو استفاده شود؟

14- - با 30 گرم طلا می توان نخی به طول 81 کیلومتر درست کرد

15- فنلاند از 179 هزار و 585 جزیره تشکیل شده است!

16- - زمین در آغاز پیدایش 2000 بار بزرگتر از حجم کنونی بود

17- در زبان عربی برای کلمه ی شمشیر 850 واژه ی مختلف وجود دارد

18- گرانترین کفش دنیا 1میلیارد و 700 میلیون تومان است!!

19- برای تخمین زدن حشره های روی زمین کافیست به ازای هر انسان 200 میلیون حشره ریز و درشت در نظر بگیریم!

20- کوسه با شنیدن ضربان قلب طعمه ی خود آن را پیدا میکند!

21- در دنیا تعداد جوجه ها از آدم ها بیشتر است

22- فیل تنها حیوانی ست که نمی تواند بپرد

23- در مونیخ بیمارستانی برای افراد سرخورده ساخته شده است

24- قلب وال در هر دقیقه فقط 9 بار می تپد

25- ایرانیان در انگلیس ثروتمند ترین قشر هستند حتی ثروتمند تر از ملکه الیزابت

26- در سال 1380 تعداد گوسفندان زلاند نو 44 میلیون راس اعلام شد در حالی که جمعیت این کشور 4 میلیون نفر بود!!

27- یک انسان بالغ 5 لیتر خون در رگ های او جاریست که اگر 5/1 لیتر را از دست بدهد احتمال مرگش بسیار است

28- قوه ی چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است

29- اگر تمام نمک های آب های دنیا را جمع کنیم می توانیم کره خشکی را با لایه ای نمک به قطر 150 متر بپوشانیم

30- گرده گل هرگز فاسد نمی شود

31- جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند

32- مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است که تلویزیون می بینید

33- %90 سم مار از پروتئن تشکیل شده است!

34- چشم انسان معادل یک دوربین 135 مگا پیکسل عمل می کند

35- وزن ا قاشق چای خوری از سیاه چاله ها 2 میلیارد تن است

36- یک سیاهچال در کهکشان راه شیری وجود دارد که در هر ثانیه 1000 بار به

دور خود می چرخد

37- اولین فردی که در اروپا اقامت گرفت یک زن ایرانی بود و بعد مساله اقامت خارجی ها مطرح شد

38- خورشید کوچکترین ستاره زمین است!

39- آب دریا بهترین ماسک صورت است

40- سرعت عطسه یک انسان برابر است با 160 کیلومتر در ساعت

]]>
آدما چند نوعند؟ 2011-12-24T06:56:43+01:00 2011-12-24T06:56:43+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/161 حمید رضا جوکار دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است:1. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستندعمده آدمها. حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.2. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستندمردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصیت‌اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند. مرده و زنده‌اشان یکی است.3. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است:

1. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند

عمده آدمها. حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.


2. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند

مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصیت‌اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند. مرده و زنده‌اشان یکی است.


3. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند

آدمهای معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند. کسانی که هماره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.


4. آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند

شگفت انگیز ترین آدمها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک می‌کنیم. باز می‌شناسیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدمها هستیم . هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوت می‌کنیم و غرقه در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

]]>
تفاوت من و رئیسم 2011-12-24T06:55:43+01:00 2011-12-24T06:55:43+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/160 حمید رضا جوکار وقتی من یك كاری را دیر تمام می‌كنم، من كند هستم.وقتی رئیسم كار را طول دهد، او دقیق و كامل است.وقتی من كاری را انجام ندهم، من تنبل هستم.وقتی رئیسم كاری را انجام ندهد، او مشغول است.وقتی كاری را بدون اینكه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم.وقتی رئیسم این كار را كند، او ابتكار عمل به خرج داده است.وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم.وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همكاری می‌كند.وقتی من اشتباهی كنم، من نادان هستم.وقتی رئیسم اشتباه كند، او مانند دیگ
وقتی من یك كاری را دیر تمام می‌كنم، من كند هستم.
وقتی رئیسم كار را طول دهد، او دقیق و كامل است.

وقتی من كاری را انجام ندهم، من تنبل هستم.
وقتی رئیسم كاری را انجام ندهد، او مشغول است.

وقتی كاری را بدون اینكه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم.
وقتی رئیسم این كار را كند، او ابتكار عمل به خرج داده است.

وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم.
وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همكاری می‌كند.

وقتی من اشتباهی كنم، من نادان هستم.
وقتی رئیسم اشتباه كند، او مانند دیگران یك انسان است.

وقتی من در محل كارم نباشم، من در گشت‌زدن هستم.
وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است.

وقتی یك روز مرخصی استعلاجی داشته باشم، من همیشه مریض هستم.
وقتی رئیسم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است.

وقتی من مرخصی بخواهم، باید یك جلسه دلیل و توجیه بیاورم.
وقتی رئیسم به مرخصی برود، باید می‌رفت چون خیلی كار كرده است.

وقتی من كار خوبی انجام می‌دهم، رئیسم هرگز به خاطر نمی‌آورد.
وقتی من كار اشتباهی انجام دهم، رئیسم هرگز فراموش نمی‌كند.

]]>
معمای مرگ ناپلئون بناپارت 2011-12-24T06:54:54+01:00 2011-12-24T06:54:54+01:00 tag:http://hamidrezajokar.mihanblog.com/post/159 حمید رضا جوکار یکی از پیچیده ترین و اسرار امیزترین معماهای تاریخ , " معمای مرگ ناپلئون بناپارت " است . همین معما باعث شده تا علم پزشکی نوین وارد عرصه شده و مورخین را یاری کنند تا پرده از این راز صد ساله بر دارد . چرا و چگونه این معما شکل گرفته؟؟!! زیرا این تصور وجود دارد که " ناپلئون بناپارت " به مرگ طبیعی درنگذشته است , بلکه به ضرب گلوله از پای در امده است , و شخصی که بعنوان ناپلئون بناپارت در تبیعدگاه " سنت هلن " به مرگ طبیعی درگذشت – ناپلئون واقعی نبوده است, و این خود همواره بصورت یکی از اسر


یکی از پیچیده ترین و اسرار امیزترین معماهای تاریخ , " معمای مرگ ناپلئون بناپارت " است . همین معما باعث شده تا علم پزشکی نوین وارد عرصه شده و مورخین را یاری کنند تا پرده از این راز صد ساله بر دارد . چرا و چگونه این معما شکل گرفته؟؟!! زیرا این تصور وجود دارد که " ناپلئون بناپارت " به مرگ طبیعی درنگذشته است , بلکه به ضرب گلوله از پای در امده است , و شخصی که بعنوان ناپلئون بناپارت در تبیعدگاه " سنت هلن " به مرگ طبیعی درگذشت – ناپلئون واقعی نبوده است, و این خود همواره بصورت یکی از اسرار تاریخ باقی مانده است . برای پی گیری موضوع به سراغ مدارکی میرویم که " پیتر مک رون " مورخ و یکی از بزرگترین کارگاهان " اسکاتلندیارد" انها را جمع اوری کرده است . در دهکده " بالی مور " واقع در فرانسه مدرک رنگ و رو رفته ای بدست امده که معمای شگفت انگیز" ناپلئون بناپارت " را تا حدودی روشن میکند . بر روی این صفحه از کاغذ که امار مرگ و میر دهکده را در ان زمان مشخص میسازد نام مردی ذکر شده است بنام " فرانسوا اوژن ربو " و در این صفحه چنین نوشته شده است . " فرانسوا اوژن ربو " در سال 1771 در این دهکده متولد شد و در جزیره " سنت هلن " در گذشت . تاریخ مرگ او را که احتمالا جعلی بوده از مدتها پیش پاک کرده اند و این خود میتواند دلیل خوبی برای مدارک موجود باشد . هیچ ببعبد نیست که این شخص , روز پنجم مه 1821 با نام " ناپلئون بناپارت به " سنت هلن " درگذشته باشد . زیرا این شخص شباهت زیادی به "ناپلئون بناپارت " داشت . " ناپلئون بناپارت " با زحمت فراوان توانسته بود هم شکلهای متعددی برای خود پیدا کند, و چهار نفر را که از هر جهت شبیه او بودند , در اطراف خود نگهداری میکرد – و یکی از انها همین اقای " فرانسوا اوژن ربو " بود . < تاریخ سرنوشت عجیبی دارد, حتما شما عزیزان بیاد دارید همین دیکتاتور سابق عراق جناب صدام حسین چند نفر را که شبیه خودش بودند در اب نمک خوابانده بود – هر چند گرفتار شد و هیچکدام از این عروسکها بکارش نیامد . جناب هیتلر هم چنین کاری کرده بود . یکی از ملکه های زمان فراعنه برای اینکه راحت از قصر خارج شود و برای عشق و حال بتواند براحتی قصر را ترک کند, یکی از همین عروسکهای زنده را که شبیه خودش بود – در مکانی نگهداری میکرد.> همه هم شکلهای ناپلئون بناپارت گرفتار سرنوشت دردناکی شدند . یکی از انها درست پیش از جنگ " واترلو " مسموم و کشته شد . دیگری فلج گردید و سومی بضرب گلوله ناشناسی از پا در امد و هنگامی که ستاره اقبال " بناپارت " افول کرد , تنها " فرانسوا اوژن ربو " زنده مانده بود و برای زندگی با خواهرش به دهکده " بالی کور " رفت . " ناپلئون بناپارت " به جزیره " سنت هلن " واقع در ابهای مجاور سواحل افریقا تبعید شد . مقامات انگلیسی و فرانسوی توافق کردند که مراقب او باشند و اجازه ندهند همنگونه که یکبار از " الب " گریخته بود, باز هم از این منطقه فرار کند . برای همین فرانسویها سخت او را زیر نظر داشتند و انگلیسیها تعدادی قایق گشتی را در ابهای اطراف جزیره به نگهبانی گماشته بودند تا از فرار احتمالی " ناپلئون بناپارت " جلوگیری کنند . " ناپلئون تمام عوامل لازم را برای فرار خود در اختیار داشت . یعنی هم پول داشت , هم از کمک دوستانی که حاضر بودند جان خود را فدای او کنند – و هم صبر و شکیبایی زیادی بخرج میداد . اینک ببینیم در ان زمان چه وقایعی اتفاق افتاد . در سال 1881 ژنرال " گورگار " از مقام فرماندهی " سنت هلن " برکنار شد و ژنرال " برتراند " بجای او منصوب گردید . " گورگار " به پاریس بازگشت تا زندگی بازنشستگی را طی کند . دو ماه بعد از ورود او به پاریس یک کالسکه زیبا وارد دهکده " بالی کور " شد . کالسکه ران – نشانی خانه " فرانسوا اوژن ربو " را جویا شد . اما اینکه چه کسانی درون کالسکه نشسته بودند و چرا انها در جستجوی هم شکل و قیافه " ناپلئون بناپارت " می گشتند.؟ هرگز این موضوع معلوم نشد و درشمار اسرار باقی ماند . " فرانسوا اوژن ربو " به همراه خواهرش زندگی عادی خود را میکردند و هر کس از انها درباره کالسکه ناشناس سئوال میکرد – با خونسردی میگفتند: که یک پزشک میخواست تعدادی خرگوش برای مهمانی خود خریداری کند . ولی واقعیت جز این بود . در یکی از شبهای پائیز همان سال " فرانسوا اوژن ربو " بهمراه خواهرش بطرز عجیبی ناپدید شدند و هیچ اثری از انها بدست نیامد . مدتی بعد خواهرش را دیدند که در نهایت اسایش و رفا در " تور " زندگی میکرد. او اظهار میکرد که مخارج او را یک پزشک نیکوکار تامین می کند .! البته خود او هرگز ان پزشک را ندیده بود و تمام مخارج زندگی بوسیله پست و اکثرا" توسط شخصی گمنام برای او فرستاده می شد .! در مورد برادرش میگفت : که او به سفر دریائی رفته است و از او خبری ندارد . " ناپلئون بناپارت " برای فرار از جزیره " سنت هلن " به چهار چیز نیاز داشت . 1 – یک هم شکل .2 – یک کشتی . 3 - تعدادی دوست وفادار 4- پول. با توجه به توضیحات داده شده متوجه میشویم " ناپلئون بناپارت " تمام عوامل را در اختیار داشت است . در زمستان سال 1818 یکماه پس از ناپدید شدن " فرانسوا اوژن ربو " همسر ژنرال " برتراند " به یکی از دوستانش نوشت : ما موفق میشویم – ناپلئون از جزیره گریخته است .! در همان روزها , مرد ناشناس شیک پوشی که خود را " ریوار " مینامید – وارد شهر " ورونا " واقع در ایتالیا شد . او خود را بازرگانی از شمال فرانسه معرفی میکرد که همسرش فوت کرده و قصد دارد, تجارت کوچکی در زمینه خرید و فروش الماس را اغاز کند . او برای اینکار شریکی بنام اقای " پتروچی " برای خود دست و پا کرده بود که کارها را اداره میکرد – و بشوخی " ریوار " را امپراطور صدا میزد, زیرا " ریوار " شباهت باور نکردنی به " ناپلئون بناپارت " داشت . بطوریکه بعدا" – " پتروچی " و دیگران اظهار میداشتند, بعد از ظهر روز 23 اوت 1823 " ریوار " پیغام لاک و مهر شده ای را درفت داشت و پس از اطلاع از مضمون ان – سخت اشفته خاطر گردید و به " پتروچی " گفت که مجبور است برای انجام یک ماموریت مهم " ورونا " را ترک کند . دو ساعت بعد او سوار کالسکه ای شد و پیش از حرکت نامه لاک و مهر شده را به " پتروچی " داد و از او خواست که اگر ظرف سه ماه بازنگشت – انرا به پادشاه فرانسه تسلیم کند . دوازده شب پس از ان واقعه, اندکی بعد از ساعت یازده شب 4 سپتامبر 1823 همه چراغهای قصر " شونبرون " در اتریش روشن بود و پسر " ناپلئون بناپارت " در اتش تب میسوخت. یکی از نگهبانان که در ان وقت شب در بیرون قصر به نگهبانی مشغول بود, ناگهان از صدای بهم خوردن برگهای درخت مو توجه اش به ان سو جلب شد و سایه ای را مشاهده کرد که خود را به زمین انداخت و بطرف قصر دوید, نگهبان اتش گشود و یکی از گلوله ها به شکم ان شخص که قصد داشت خود را به قصر برساند – اصابت کرد و کار او را یکسره نمود . نگهبان نگاهی به جسد انداخت و بلافاصله افسر مافوق خود را از جریان مطلع ساخت . سرانجام سفارت فرانسه مسولیت رسیدگی به این امور را بر عهده گرفت تا انکه همسر " ناپلئون بناپارت " در خواست کرد جسد مرد ناشناس در ارامگاه خانوادگی دفن شود و این کار انجام شد . " ریوار " هیچگاه به " ورونا " بازنگست و " پتروچی " نامه لاک و مهر شده را به پادشاه فراسه تسلیم کرد و در ازای این خدمت و سکوتی که اختیار کرده بود, پاداشت قابل توجهی دریافت نمود . در جزیره " سنت هلن " نیز – سرانجام مرگ به سراغ زندانی که همه تصور میکردند , " ناپلئون بناپارت " است امد . در حالیکه این این زندانی نه مثل ناپلئون نوشتن بلد بود و نه میتوانست مثل ناپلئون سخن بگوید . " هر چند بعضی ها میگفتند : شرایط تبعید و اقامت در جزیره او را به چنین روزی انداخته است – اما انها که او را میشناختند, میدانستند – " ناپلئون بناپارت " نوشتن و سخنوری را در خون خود دارد و مدارک و فرمانهای او این موضوع را کاملا اثبات می کند . بهر حال مردی که در " سنت هلن " در اسارت بسر میبرد در سال 1881 بر اثر ابتلا به سرطان معده درگذشت, و هیچ یک از خانواده او اصراری بر دفن او در مزار خانوادگی او نکرد . ایا بازرگان ناشناسی که خود را " ریوار " مینامید, همان " ناپلئون بناپارت " واقعی نبود که پس از فرار از زندان " سنت هلن " به ایتالیا رفته بود و ظاهرا" به کار تجارت اشتغال داشت.؟ و پنج سال بعد یعنی در سال 1823< که در حقیقت دو سال از مرگ " ناپلئون قلابی " میگذشت> از طریق یک نامه لاک و مهر شده – از بیماری شدید فرزندش اگاه گردید و تصمیم گرفت به هر ترتیب شده خود را به خانواده اش برساند؟ همان مردی که به ضرب گلوله از پا در امد.؟ سالها بعد, در سال 1956 دولت بریتانیا فاش ساخت که قسمتی از روده " ناپلئون بناپارت " را در اختیار دارد, و این مدرک اشکارا نشان میدهد که صاحب ان نه بر اثر سرطان معده , بلکه بر اثر اصابت گلوله درگذشته است .!!گلوله ای که در باغ قصر " شونبرون " به سوی شخص ناشناس شلیک شده بود . و در حقیقت این ناشناس کسی جزء " ناپلئون بناپارت " واقعی نبود – و انکس که در جزیره " سنت هلن " بر اثر ابتلا به سرطان معده درگذشته بود, کسی نبود جز " فرانسوا اوژن ربو " هم شکل " ناپلئون بناپارت "


]]>